Θετικά βλέπουν την πρόταση για “ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα” οι ασφαλιστικές εταιρίες

Οι Ευρωπαϊκές Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές Εταιρείες ( Insurance Εurope)  χαιρετίζουν τις προτάσεις της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για την ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι: Οι ψηφιακές ταυτότητες αποτελούν ουσιαστικό συστατικό της ψηφιακής ενιαίας αγοράς των εθνικών και ευρωπαϊκών οικονομιών. Συνεπώς, ο ασφαλιστικός κλάδος χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Ε.Ε σε αυτόν τον τομέα και προβλέπει πολλές δυνατότητες για τον ασφαλιστικό κλάδο.

Στον τομέα της διανομής, οι ασφαλιστές θα μπορούσαν να φανταστούν τις ακόλουθες περιπτώσεις χρήσης:

Ο σαφής και εύκολος προσδιορισμός των δυνητικών πελατών, ιδίως κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων «Γνωρίστε τον πελάτη σας» για διαδικτυακά κανάλια διανομής ή συμμόρφωση με τις απαιτήσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Διευκολύνεται η  δυνατότητα εγγραφής και πρόσβασης στις διαδικτυακές υπηρεσίες των ασφαλιστικών εταιριών επιτρέποντας την εύκολη αναγνώριση του χρήστη για την είσοδο. Διασφαλίζοντας ότι οι υποψήφιοι πελάτες είναι ενήλικοι και ως εκ τούτου έχουν πλήρη νομική ικανότητα να συνάψουν σύμβαση.

Στο πλαίσιο των απαιτήσεων επαγγελματικής κατάρτισης και προσόντων των εργαζομένων μπορεί να αποδείξουν ότι έχουν εκπληρωθεί οι σχετικές νομικές υποχρεώσεις και ότι οι απαιτήσεις συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης πληρούνται  από τον εργαζόμενο.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ 

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics