Το Εγγυητικό για την International Life

Ενημερώνονται οι ασφαλισμένοι της Υπό Εκκαθάριση International Life ΑΕΑΖ ότι το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής (Εγγυητικό) από την 1.8.2019, ημερομηνία που ενεργοποίησε τη διαδικασία συλλογής δικαιολογητικών και πιστοποίησης των δικαιούχων, παραλαμβάνει και επεξεργάζεται συνεχώς τα σχετικά δικαιολογητικά.

Το Εγγυητικό διαθέτει τα αναγκαία κεφάλαια για την καταβολή των αποζημιώσεων και σε συνεργασία με τον διορισθέντα εκκαθαριστή της ασφαλιστικής εταιρίας International Life ΑΕΑΖ έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ικανοποιήσει τους δικαιούχους ασφαλισμένους το ταχύτερο δυνατόν.

Για τον σκοπό αυτό, το Εγγυητικό προγραμματίζει την καταβολή αποζημιώσεων με σταδιακές πληρωμές για τις απαιτήσεις οι οποίες πιστοποιούνται, λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο παραλαβής των σχετικών δικαιολογητικών. Η καταβολή των αποζημιώσεων θα ξεκινήσει άμεσα και θα διενεργηθεί μέσω τραπεζικών εμβασμάτων με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού που ο δικαιούχος έχει δηλώσει στο Εγγυητικό. Για λόγους που ανάγονται στην ανάγκη ακριβούς και ενδελεχούς ελέγχου, συμφωνίας των δεδομένων με τα αρχεία της εκκαθάρισης καθώς και λήψης και επεξεργασίας των εμβασμάτων στα εκτελεσθέντα αρχεία της πληρώτριας τράπεζας η ροή των πληρωμών θα γίνεται ανά πεντακόσιους (500)δικαιούχους, με αυστηρή τήρηση προτεραιότητας.

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics