Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα cookies & τους χρήστες του Διαδικτύου

Σύμφωνα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και όσον αφορά στην αποθήκευση των cookies απαιτείται η παροχή από τους χρήστες του Διαδικτύου συγκατάθεσης με θετική ενέργεια, άρα τα προσυμπληρωμένα τετραγωνίδια δεν είναι αρκετά. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου προέκυψε μετά από την προσφυγή σε αυτό του Ανώτατου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Γερμανίας.

Το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στη Γερμανία ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να ερμηνεύσει το Κοινοτικό Δίκαιο περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής στο πεδίο της ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

  • Ιδιωτική ζωή

Ερμηνεύοντας το Δίκαιο της Ε.Ε., το Δικαστήριο αποφαίνεται ότι αποσκοπεί στην προστασία του χρήστη από κάθε επέμβαση στην ιδιωτική του ζωή, όπως και από τον κίνδυνο να εισέλθουν κρυφά αναγνωριστικά στοιχεία ή άλλες παρόμοιες διατάξεις στον εξοπλισμό του χωρίς να το γνωρίζει.

Μάλιστα το Δικαστήριο τονίζει ότι η συγκατάθεση πρέπει να είναι συγκεκριμένη, οπότε το γεγονός ότι ένας χρήστης ενεργοποιεί την επιλογή συμμετοχής στο διαφημιστικό παιχνίδι δεν αρκεί για να γίνει δεκτό, ότι δίνει έγκυρα τη συγκατάθεσή του για την αποθήκευση cookies. Επίσης, οι πληροφορίες τις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών πρέπει να δίνει στον χρήστη περιλαμβάνουν τη διάρκεια λειτουργίας των cookies, καθώς και το αν τρίτοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα cookies αυτά.

Ας σημειωθεί ότι η προδικαστική παραπομπή παρέχει στα δικαστήρια των κρατών – μελών τη δυνατότητα, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν επιληφθεί, να υποβάλουν στο Δικαστήριο ερώτημα σχετικό με την ερμηνεία του Δικαίου της Ένωσης ή με το κύρος πράξης οργάνου της Ένωσης.

Το Δικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου, καθώς εναπόκειται στο τελευταίο να επιλύσει τη διαφορά.

Πηγή: sepe.gr
© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics