Το ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ υπάγεται στον Κανονισμό Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Μετά από αλλεπάλληλες οχλήσεις και συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς, ικανοποιήθηκε το αίτημα της Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (Ο.Α.Σ.Ε.) για υπαγωγή του ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ στον Κανονισμό Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)

Μετά από αλλεπάλληλες οχλήσεις και συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς, ικανοποιήθηκε το αίτημα της Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (Ο.Α.Σ.Ε.) για υπαγωγή του ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ στον Κανονισμό Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), γεγονός που σημαίνει τη σημαντική διευκόλυνση στη διαδικασία είσπραξης των εισφορών και τη διαχείριση των οφειλών προς το Ταμείο. Η υπαγωγή έγινε με την ψήφιση σχετικής διάταξης (ΦΕΚ Α 47 11/5/2015 αρθρ. 29 παρ. 4), σύμφωνα με την οποία:

«Οι απαιτήσεις των Ταμείων υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης του άρθρου 36 παρ. 2 του Ν. 4052/2012 από εισφορές και αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, σε περίπτωση ολικής ή μερικής καθυστέρησης της εξόφλησής τους, συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων αυτών από προσαυξήσεις ή/και τόκους υπερημερίας, εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΝΔ 356/74 ΦΕΚ Α  90)».

Όπως τονίζει σε σχετική ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία, «Η Διοίκηση του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ – που η πλειοψηφία των μελών της είναι εκπρόσωποι των εργαζομένων – στο διάστημα των δυο ετών που λειτουργεί ως ανεξάρτητο Επικουρικό Ταμείο, κλήθηκε να αντιμετωπίσει αρκετά σημαντικά θέματα, όπως την οργάνωση των μητρώων ασφαλισμένων και συνταξιούχων,  την κατάργηση των εργοδοτικών εισφορών  κ.ά. 

Ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την ανεξαρτητοποίησή του είναι ότι έπαψε να υπάγεται στον κανονισμό είσπραξης δημοσίων εσόδων (ΚΕΔΕ), με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται  η διαδικασία  είσπραξης των οφειλομένων εισφορών προς αυτό. Με την ανωτέρω ρύθμιση το Κλαδικό μας Ταμείο αποκτά μια ενισχυμένη δυναμική ως προς την είσπραξη των εισφορών και τη διαχείριση των οφειλών προς αυτό, αποφεύγοντας διαδικασίες που απαιτούν χρόνο και κόστος.»

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics