Η κυβερνοασφάλεια στο επίκεντρο της εταιρικής στρατηγικής

Αλλαγή κουλτούρας στο θέμα της κυβερνοασφάλειας συντελείται σταδιακά στις επιχειρήσεις, παντού στον κόσμο. Η θωράκιση έναντι των ψηφιακών κινδύνων είναι στο επίκεντρο των επιχειρησιακών λειτουργιών και παύει να θεωρείται μια «υποστηρικτική» λειτουργία. Ο μετασχηματισμός αυτός στα θέματα της ψηφιακής ασφάλειας αξιολογείται εξαιρετικά κρίσιμος, καθώς επηρεάζει μια σειρά λειτουργιών μεταξύ των οποίων η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία.

Σήμερα ένα στα τέσσερα στελέχη (το 25%), παγκοσμίως, αξιολογείται ως “πρωτοπόρος” (trailblazer) στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Οι “trailblazers” προσεγγίζουν το θέμα της κυβερνοασφάλειας ως μέρος της συνολικής εταιρικής στρατηγικής, εξασφαλίζοντας, τελικά, αξία και καλύτερα αποτελέσματα σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Οι “πρωτοπόροι”, σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα Digital Trust Insights Survey της PwC, έχουν καλύτερη αποτελεσματικότητα και αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Μεταξύ των 3.000 συμμετεχόντων, οι οποίοι απάντησαν πως η αύξηση κερδοφορίας αποτελεί τον βασικότερο λόγο για επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, σχεδόν 9 στους 10 “πρωτοπόρους” δήλωσαν ότι τα αποτελέσματα όχι μόνο απαντούν στους αρχικούς στόχους τους, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν τις προσδοκίες. Επίσης, οι “πρωτοπόροι” εμφανίζονται συγκριτικά πιο αισιόδοξοι αναφορικά με τα περιθώρια αύξησης της κερδοφορίας με το 57% να αναμένει αύξηση κερδών τουλάχιστον κατά 5%.

Προληπτικές δράσεις
Ένα ενδιαφέρον ποιοτικό γνώρισμα των “πρωτοπόρων” σε θέματα κυβερνοασφάλειας, που αναδεικνύει η έρευνα, είναι ότι αυτοί οι “πρωτοπόροι” ενσωματώνουν στη στρατηγική τους την ανάληψη προληπτικών και άμεσων δράσεων, σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές τους, που ενδιαφέρονται πρωτίστως να εξαλείψουν τις επιπτώσεις της κυβερνοαπειλής, όταν προκύψει. Περισσότεροι από 8 στους 10 “πρωτοπόρους” δηλώνουν ότι έχουν εντοπίσει και διαχειριστεί μια νέα κυβερνοαπειλή πριν αυτή προλάβει επηρεάσει την εταιρεία ή τους πελάτες της.

Η έρευνα αποτυπώνει και δημογραφικά στοιχεία σχετικά με τους “πρωτοπόρους”. Πολλοί εξ αυτών αποτελούν στελέχη μεγάλων εταιρειών, με το 38% να εκπροσωπούν εταιρείες με αξία άνω του $1 δις. Ο κλάδος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και ο κλάδος της τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης και των τηλεπικοινωνιών έχουν έντονη εκπροσώπηση, με ποσοστό 33% και 30% αντίστοιχα. Το 25% καταλαμβάνουν συμμετέχοντες από άλλους κλάδους.

Σε επίπεδο γεωγραφικής κατανομής, μόνο το 21% των συμμετεχόντων που προέρχονται από τις χώρες ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) είναι πρωτοπόροι, έναντι 30% στην αμερικανική ήπειρο και 30% στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Κουλτούρα, επιχειρηματική δραστηριότητα & στρατηγική
Τα βασικά συμπεράσματα, που εξάγονται από την έρευνα Digital Trust Insights, δείχνουν τη διαφορά κουλτούρας των “πρωτοπόρων” σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Το 65% συμφωνεί ότι η ομάδα της κυβερνοασφάλειας πρέπει να ενσωματώνεται στην επιχειρηματική δραστηριότητα και να είναι εξοικειωμένη με την επιχειρησιακή στρατηγική.

Στο μεταξύ, το 89% δηλώνει ότι οι ομάδες κυβερνοασφάλειας όντως εμπλέκονται σε σταθερή βάση στη διαχείριση των κινδύνων, που εμπεριέχει ο επιχειρησιακός μετασχηματισμός. Τέλος, το 77% των “πρωτοπόρων” συμφωνεί απόλυτα ότι η ομάδα κυβερνοασφάλειας πρέπει να αλληλοεπιδρά επαρκώς με τα ανώτατα στελέχη, ώστε να κατανοεί σε βάθος τη διάθεση ανάληψης κινδύνων εκ μέρους της εταιρείας στο πλαίσιο των βασικών επιχειρησιακών πρακτικών.

Πηγή: www.sepe.gr
© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics