ΤτΕ- Μεταφορά Ομαδικού Συμβολαίου από ΝΝ Hellas II στην Εθνική Ασφαλιστική

 

 

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή της περίπτωσης β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του ν. 4364/2016, δημοσιεύεται ανακοίνωση της ανώνυμης ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία  «ΝΝ II Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής» για τη μεταβίβαση του Ομαδικού Συμβολαίου Διαχείρισης Κεφαλαίου με αριθμό 50930 που αφορά στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των υπαλλήλων της εταιρείας «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» προς την ανώνυμη ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ».

Ο χρόνος υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και λήγει στις 23 Μαρτίου 2023. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 10250 Αθήνα, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .

H εποπτική αξιολόγηση της προτεινόμενης μεταβίβασης χαρτοφυλακίου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής ενστάσεων.

Το κείμενο της ανακοίνωσης της «ΝΝ II Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής» έχει ως εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι η ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία ΝΝ II Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής με αρ. ΓΕΜΗ 123319501000 και η ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ με αρ. ΓΕΜΗ 224801000, αποφάσισαν τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου του Ομαδικού Συμβολαίου Διαχείρισης Κεφαλαίου με αριθμό 50930 που αφορά στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των υπαλλήλων της εταιρίας DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. με όλα τα συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις, από την πρώτη εταιρία στην δεύτερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016, και προς το σκοπό αυτό υπογράφηκε το από 30/11/2022 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μεταβίβασης, το οποίο κατατέθηκε στις 20/12/2022 στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.) της Τράπεζας της Ελλάδος. Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει γραπτά ενστάσεις εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, ουδεμία ένσταση θα γίνει δεκτή.

Αθήνα, 21/12/2022

Για την ΝΝ II Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής

Διεύθυνση Ομαδικών ΝΝ Hellas II

Γεώργιος Κατσούδας Αντώνης Μιχαλόπουλος

Αναλυτικές πληροφορίες  εδώ

https://www.bankofgreece.gr/enimerosi/grafeio-typoy/anazhthsh-enhmerwsewn/enhmerwseis?announcement=fd12333e-0ced-419e-80ad-d5534abf2bf0

 

© INSURANCE EEA 2023. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics