ΤτΕ: Τα οικονομικά στοιχεία των ασφαλιστικών εταιρειών

Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (1) – Δεκέμβριος 2018

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε 17.037 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2018, έναντι 17.041 εκατ. ευρώ στο προηγούμενο τρίμηνο.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν σε 1.305 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 143 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού παρουσίασαν αύξηση κατά 77 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 66 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού ανήλθε στο 7,7% το δ΄ τρίμηνο του 2018, έναντι 6,8% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε 10.369 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2018 έναντι 10.198 εκατ. ευρώ του προηγουμένου τριμήνου, με το ποσοστό τους επί του συνολικού ενεργητικού να ανέρχεται σε 60,9%, έναντι 59,8% κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά καθαρές αγορές τίτλων κυρίως εξωτερικού.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων μειώθηκε σε 2.547 εκατ. ευρώ έναντι 2.878 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 15,0% έναντι 16,9% κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Η μείωση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε καθαρές πωλήσεις μεριδίων εξωτερικού, αλλά και σε τεχνικούς λόγους.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές διαμορφώθηκε σε 632 εκατ. ευρώ έναντι 524 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού ανήλθε στο 3,7%, έναντι 3,1% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων δεν οφείλεται σε καθαρές αγορές μετοχών, αλλά σε τεχνικούς λόγους.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 95 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 2.774 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2018. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 87 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 12.591 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης των ασφαλιστικών τεχνικών προβλέψεων ζωής κατά 187 εκατ. ευρώ. Αντίθετα μείωση κατά 100 εκατ. ευρώ παρουσίασαν οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών. Επί του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων, το 69,6% αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής εκτός συντάξεων, έναντι 68,6% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Πίνακας 1: Συγκεντρωτική Λογιστική Κατάσταση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
(υπόλοιπα τέλους περιόδου σε εκατ. ευρώ)

2018

Γ΄ 3μηνο

2018

Δ΄3μηνο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Καταθέσεις
1.162
1.305
Εσωτερικό
840
917
Εξωτερικό
323
388
Χρεωστικοί Τίτλοι
10.198
10.369
Εσωτερικό
4.132
4.136
Εξωτερικό
6.065
6.233
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων
2.878
2.547
Εσωτερικό
894
858
Εξωτερικό
1.984
1.689
Μετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων
524
632
Εσωτερικό
389
372
Εξωτερικό
134
260
Πάγια στοιχεία (αναπόσβεστο υπόλοιπο)
608
615
Χρηματοοικονομικά Παράγωγα
2
5
Δάνεια
130
127
Αντασφαλιστές/Αντασφαλιζόμενοι
468
454
Λοιπά στοιχεία
1.072
983
Σύνολο Ενεργητικού / Παθητικού
17.041
17.037
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια
2.869
2.774
Ασφαλιστικές προβλέψεις
12.504
12.591
Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζωής
9.376
9.563
εκ των οποίων Τεχνικές Προβλέψεις Συντάξεων
804
805
Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζημιών
3.128
3.028
Δάνεια
98
96
Λοιπά στοιχεία
1.572
1.578

Πίνακας 2: Καθαρές ροές  (2) τοποθετήσεων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
(σε εκατ. ευρώ) 

Τοποθετήσεις
2018
Γ΄ τρίμηνο
2018
Δ΄ τρίμηνο
Χρεωστικοί Τίτλοι
188
184
Εσωτερικό
147
15
Εξωτερικό
42
169
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων
16
-105
Εσωτερικό
3
-5
Εξωτερικό
13
-100
Μετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων
18
8
Εσωτερικό
0
-17
Εξωτερικό
18
9

 

 

Τα πλήρη στατιστικά στοιχεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος:
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/nomonetary/default.aspx
Σημείωση: Το επόμενο Δελτίο Τύπου για τα «Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων» με στοιχεία α’ τριμήνου 2019 θα δημοσιευτεί στις 3 Ιουνίου 2019.
(1)Στοιχεία προς την Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλουν οι εποπτευόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 94/16.5.2016 περί ενιαίας υποβολής εθνικών αναφορών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ για εποπτικούς και στατιστικούς σκοπούς.
(2)Οι καθαρές ροές προκύπτουν από τη μεταβολή των υπολοίπων διορθωμένη για το μέρος της μεταβολής που οφείλεται σε διαφορές αποτίμησης και προσαρμογές από αναταξινομήσεις.
Πηγή: bankofrgreece.gr 
© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics