Β. Αγγέλου: Τα KID η εφαρμογή τους και οι επικείμενες αλλαγές

του Γιάννη Βερμισσώ
Η απαιτητική εργασία του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ο οποίος προωθεί χρηματοοικονομικά προϊόντα U/L, αναγνωρίζεται καθημερινά.
Οι ευθύνες, και ο αντίλογος, και η σωστή ενημέρωση και οι απαραίτητες γνώσεις, ότι χρειάζεται, αποτελούν ένα σύνθετο θέμα που δημιουργεί αυστηρές προϋποθέσεις στην διεκπεραίωσή του.
Η διαδικασία είναι σημαντική και συνοψίζεται μέσα από τις σελίδες του γνωστού ως KID εντύπου μέσα από το οποίο επιχειρείται να δοθούν όλες εκείνες οι απαραίτητες πληροφορίες για τον πελάτη-καταναλωτή ο οποίος με τη σειρά του καλείται να αναγνώσει, να κατανοήσει και να αντιληφθεί τα όσα μέσω των σελίδων του εντύπου του δίνονται ως απαραίτητη, χρηστική και ουσιαστική πληροφορία για την επιλογή του.
Τελικά όμως επιτυγχάνονται όλα αυτά; Το KID επιτελεί τον σκοπό του; Δίνει αυτό που χρειάζεται ο καταναλωτής και είναι απλό ώστε να κατανοείται; Τώρα έρχονται και αλλαγές ή στο μέλλον θα πρέπει να γίνουν και άλλες ώστε να επιτευχθεί σωστή λειτουργία και εμπλουτισμός πληροφόρησης;
Σε αυτό το πλαίσιο απευθυνθήκαμε στον πρόεδρο της αναλογιστικής εταιρείας LUX ACTUARIES AND CONSULTANTS P.C.  κ. Βασίλη Αγγέλου και συζητήσαμε περιγραμματικά του θέματος βασικές παραμέτρους τις οποίες και συνοψίσαμε στα ακόλουθα:
-Τι δείχνει η μέχρι τώρα εμπειρία από τα KID.

Β.Α:Η παρουσίαση των χρηματοοικονομικών προϊόντων σε προκαθορισμένη μορφή, δηλαδή σε τρείς (3)  σελίδες όπου περιλαμβάνονται οκτώ (8) ενότητες και στην κάθε ενότητα τόσο η απεικόνιση όσο και οι υπολογισμοί ακολουθούν κοινά πρότυπα, αναμφίβολα είναι μία πολύ καλή ιδέα ώστε τα προϊόντα να είναι συγκρίσιμα. Ωστόσο, το ερώτημα που παραμένει είναι κατά πόσο πράγματι το KID εξυπηρετεί τον σκοπό που δημιουργήθηκε; Δηλαδή να βοηθά τους καταναλωτές που θέλουν να αποταμιεύσουν για κάποια συγκεκριμένη μελλοντική ανάγκη ώστε να λαμβάνουν αποφάσεις για τα χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία προσφέρουν ναι μεν αποδόσεις αλλά έχουν και κινδύνους και ποιος είναι ο ρόλος του κόστους.     

 – Τι περιλαμβάνει το KID;

ΒΑ: Το KID περιλαμβάνει σύνθετες πληροφορίες με αποτέλεσμα οι πελάτες να έχουν δυσκολίες κατανόησης. Παράδειγμα σήμερα για να καταλάβει ο πελάτης ή για να εξηγήσει ο διαμεσολαβητής πόσο μειώνεται τελικά η απόδοση που θα λάβει λόγω του κόστους, πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύσει τον όρο «Αντίκτυπος στην απόδοση (RIY) ανά έτος» και πώς συνδέεται με άλλες πληροφορίες μέσα στο KID. Οι διαμεσολαβητές λαμβάνουν την απαραίτητη εκπαίδευση για να συμβουλεύουν τον πελάτη με απλό και κατανοητό τρόπο στηριζόμενοι σε σύνθετη πληροφορία ώστε να είναι σε θέση να μην προκαλούν φόβο αλλά εμπιστοσύνη;            

-Οι αλλαγές που έρχονται τι περιέχουν; 

ΒΑ: Οι αλλαγές που επέρχονται με την αναθεώρηση του Κανονισμού διακρίνονται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά είτε στον εμπλουτισμό είτε σε διαφοροποιήσεις των υφιστάμενων πληροφοριών του KID με σκοπό να επεξηγούνται καλύτερα κάποια μεγέθη και να δίνονται πρόσθετες πληροφορίες για τις οποίες, ωστόσο, θα πρέπει κανείς να ανατρέξει π.χ. σε έγγραφα ή ιστοσελίδες εκτός του KID. Το δεύτερο, αφορά αλλαγές στις μεθοδολογίες υπολογισμών των σεναρίων αποδόσεων και κόστους για τα U/L προϊόντα χωρίς εγγυήσεις. Αν και δεν αποτελεί αλλαγή, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι πλέον παύει να ισχύει η εξαίρεση για τα Αμοιβαία Κεφαλαία (ΟΣΕΚΑ ή UCITS) από τον Κανονισμό των PRIIPs και θα πρέπει να παράγουν και αυτά KID.         

-Πώς πρέπει να προετοιμαστεί η αγορά για τις νέες αλλαγές;

ΒΑ: Όπως σε κάθε αλλαγή, για την καλύτερη προετοιμασία πρέπει κανείς να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα ανάλογα με το χαρτοφυλάκιο προϊόντων που έχει:

1.       Πού βρίσκομαι τώρα;

2.       Πού θέλω να φτάσω;

3.       Πώς θα φτάσω εκεί; 

–          Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι αν σήμερα δεν έχει λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση για το υφιστάμενο KID θα πρέπει κανείς να σταθμίσει την πρόκληση να εξηγήσει στον πελάτη γιατί ένα προϊόν στις 31/12/2022 έχει π.χ. αυτήν την κλίμακα κινδύνου ή αυτές τις αποδόσεις και 1/1/2023 αυτό αλλάζει με δεδομένο ότι ούτε η υποκείμενη επένδυση έχει αλλάξει ούτε η ασφάλιση.  

© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics