Βελτιωμένες οι επιδόσεις της Ελλάδας στην καινοτομία για το 2018

Καλύτερες επιδόσεις στην καινοτομία για το 2018 εμφανίζει η Ελλάδα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας 2019  (European Innovation Scoreboard – EIS), ο οποίος δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρώπη υπερβαίνει σε επίπεδο καινοτομίας τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Το 2018 η Ελλάδα καταλαμβάνει την 20η θέση μεταξύ των 28 κρατών της Ε.Ε (το 2017 βρισκόταν στην 22η θέση), παραμένοντας στα κράτη – μέλη με μέτριες επιδόσεις στην καινοτομία, και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Όλη την περίοδο 2011-2018, η Ελλάδα εμφανίζει συνεχή ανοδική πορεία, με τον συνθετικό δείκτη καινοτομίας (Summary Innovation Index) να ανέρχεται από 61 το 2011, σε 82 το 2018. Στην παραγωγή των δεικτών καινοτομίας για την Ελλάδα συμβάλλει και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) με την παροχή των επίσημων στατιστικών στοιχείων για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς και για δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης.

Συνθετικός δείκτης καινοτομίας για την Ελλάδα την περίοδο 2011-2018: Αυξητική τάση

Βάσει των σχετικών δεικτών, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η επίδοση της χώρας όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, την καινοτομία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), καθώς και τη συνεργασία καινοτόμων ΜμΕ με άλλους φορείς.

Η χώρα μας παρουσιάζεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στις διαστάσεις «Καινοτόμοι» (Innovators) και «Διασυνδέσεις» (Linkages). Οι υψηλές επιδόσεις αφορούν τους δείκτες για τις ΜμΕ που καινοτομούν σε προϊόντα και διαδικασίες, τις ΜμΕ που καινοτομούν σε μάρκετινγκ και οργανωσιακή καινοτομία, τις ΜμΕ που καινοτομούν εντός τις επιχείρησης, καθώς και τις ΜμΕ που συνεργάζονται με άλλους φορείς.

Μάλιστα στον δείκτη «Πληθυσμός με τριτοβάθμια εκπαίδευση», δείκτης που συνυπολογίζεται στη διάσταση «Ανθρώπινοι πόροι», η επίδοση της χώρας επίσης ξεπερνά τον μ.ο. της ΕΕ.

Στον αντίποδα, οι διαστάσεις στις οποίες η Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά ως προς τον μ.ο. της ΕΕ είναι τα «Περιουσιακά στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας» (Intellectual assets), η «Xρηματοδότηση και υποστήριξη» (Finance and Support) και το «Φιλικό περιβάλλον για την καινοτομία» (Innovation-friendly environment). Οι χαμηλότερες επιδόσεις καταγράφονται στους δείκτες που αφορούν την προσέλκυση ξένων φοιτητών για διδακτορικές σπουδές, τις εξαγωγές προϊόντων μεσαίας και υψηλής τεχνολογίας και τις δαπάνες κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου.

 

 

Πηγή: www.ekt.gr
© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics