Χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα απασχόλησης νέων

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του προβλήματος της υψηλής ανεργίας των νέων στη χώρα μας, η κυβέρνηση κατάρτισε Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του προβλήματος της υψηλής ανεργίας των νέων στη χώρα μας, η κυβέρνηση κατάρτισε Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων.

Από προγράμματα που περιέχει το Σχέδιο ορισμένα αφορούν τους επαγγελματίες.

Συνολικά ο προϋπολογισμός των προγραμμάτων ανέρχεται σε 600 εκ ευρώ και οι ωφελούμενοι νέοι υπολογίζονται σε 350.000.

Μεταξύ των προγραμμάτων που μπορούν οι επαγγελματίες να αξιοποιήσουν είναι η παροχή επιταγής για την είσοδο στην αγορά εργασίας άνεργων νέων έως 29 ετών. Στόχος του προγράμματος είναι η μαθητεία και η πρόσληψη νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατάρτιση με οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες σε συνδυασμό με καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring (από επιχειρηματίες), πρακτική άσκηση πέντε (5) μηνώ και επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας, με κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος.

Για τις επιχειρήσεις που θα προσλάβουν καταρτιζόμενος μετά τη μαθητεία, προβλέπεται η κάλυψη εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος. Σημειώνουμε ότι κατά τη διάρκεια του μέρους της μαθητείας το κόστος αμοιβής των καταρτιζομένων θα καταβάλλεται  από το πρόγαμα.

Οι επιχειρήσεις επαγγελματιών που μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός, Νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες υγείας – κοινωνικής φροντίδας κ.α.

Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, ενώ αναλαμβάνει τη δέσμευση να μην απολύσει προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης και της επιχορήγησης.

Αναλυτικά στοιχεία του προγράμματος

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα (α. απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, β. απόφοιτους υποχρεωτικής , δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

1. Γενικά Στοιχεία
Σύντομη περιγραφή:

Στόχος του προγράμματος είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία καταλήγει στην τοποθέτησή τους  σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Ειδικότερα το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις  ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:
    πρόγραμμα κατάρτισης έως 100 ώρες σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες σε συνδυασμό με καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring
    τοποθέτηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας με πλήρη ή μερική απασχόληση ως πρακτικά ασκούμενων για απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας διάρκειας πέντε (5) μηνών.
    Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στη μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας για ένα (1) χρόνο με την κάλυψη του μη μισθολογικού κόστους του πρακτικά ασκούμενου.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές, για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (μεικτή, ΒΑΕ και Επαγγελματικός Κίνδυνος) και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές, εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Για τους εργαζόμενους, που αντί του ΕΤΕΑΜ,  ασφαλίζονται σε άλλα Επικουρικά Ταμεία, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των αντίστοιχων μηνιαίων εργοδοτικών εισφορών, για όλους του κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές των αντίστοιχων Επικουρικών Ταμείων, καθώς και των εργοδοτικών εισφορών, εκείνων που το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης. Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί στις εργοδοτικές εισφορές, των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας, για τους μήνες που αυτά καταβάλλονται. Το ποσό  επιχορήγησης αποδίδεται μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ/ΕΤΑΜ-ΟΑΕΔ και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού του εργοδότη.

Διαδικασία υλοποίησης
Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν από παρόχους κατάρτισης, οι οποίοι θα περιληφθούν σε Μητρώο Παρόχων, που θα συγκροτήσει ο Δικαιούχος της δράσης. Οι πάροχοι θα έχουν την ευθύνη παροχής της εισαγωγικής κατάρτισης , της καθοδήγησης και σύζευξης των καταρτιζομένων με τις επιχειρήσεις υποδοχής πρακτικής άσκησης και της παρακολούθησης και εκπαιδευτικού mentoring των ωφελουμένων σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

Η εκπαιδευτική πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων, με προτεραιότητα σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας. Οι επιχειρήσεις  θα υποδειχθούν από τους παρόχους κατάρτισης και θα εγγραφούν σε Μητρώο Επιχειρήσεων που θα συγκροτήσει ο Δικαιούχος της Δράσης. Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να συνεργάζονται υποχρεωτικά με παρόχους κατάρτισης που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Παρόχων για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης αποφοίτων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων στοιχείων, θα πρέπει να δηλώνουν υποχρεωτικά τον αριθμό θέσεων εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης ανά ειδικότητα που προσφέρουν, τις ελάχιστες απαιτήσεις που θέτουν σε ακαδημαϊκά προσόντα των υποψηφίων ανά ειδικότητα καθώς και πληροφορίες σχετικά με το ωράριο της πρακτικής άσκησης ανά ειδικότητα.

Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, ενώ αναλαμβάνει τη δέσμευση να μην απολύσει προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και της επιχορήγησης.

Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί σε αντικατάσταση του μισθωτού έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Η πρακτική άσκηση δεν θα ξεπερνάει τις 40 ώρες εβδομαδιαίως. Η επιχείρηση και ο ωφελούμενος  θα υπογράφουν Συμφωνητικό εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

Η επιχορήγηση της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων νέων ανέργων θα γίνει με επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας, η οποία ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οικονομική αξία με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή της με υπηρεσίες κατάρτισης, καθοδήγησης/εκπαιδευτικού mentoring και εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης για τους αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι νέοι άνεργοι θα υποβάλουν αίτηση σε ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα με τα στοιχεία τους (μεταξύ των οποίων και στοιχεία του βιογραφικού τους) και θα εγγραφούν σε Μητρώο Ωφελουμένων ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα . Θα επιλεγούν στη συνέχεια με συγκεκριμένη διαδικασία βάσει κριτηρίων που θα προσδιοριστούν στην οικεία προκήρυξη. Οι άνεργοι που θα επιλεγούν, θα περιληφθούν σε Μητρώο Ωφελουμένων και θα λάβουν επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας , με την οποία θα πληρωθεί το πρόγραμμα. Οι ωφελούμενοι άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα και επίδομα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

Παράλληλα θα δημιουργηθεί Μητρώο Παρόχων , στο οποίο θα εγγραφούν οι πάροχοι κατάρτισης που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.  Οι πάροχοι θα αναρτούν υποχρεωτικά στο Μητρώο τις εκπαιδευτικές ενότητες των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης καθώς και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και θέσεις εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης ανά ειδικότητα.

Η επιλογή του παρόχου κατάρτισης από το σύνολο των μελών του Μητρώου Παρόχων γίνεται από τους ίδιους τους ωφελούμενους, που έχουν λάβει την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας με βάση τις ανάγκες, τις δυνατότητες και εν γένει τα κριτήριά τους. Οι ωφελούμενοι άνεργοι αφού επιλέξουν τον πάροχο κατάρτισης που επιθυμούν, θα πρέπει να υπογράψουν με αυτόν σχετική σύμβαση. Με την υπογραφή της σύμβασης ο ωφελούμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμετάσχει σε πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης στον πάροχο κατάρτισης που έχει επιλέξει, το οποίο θα πραγματοποιηθεί, θα ελεγχθεί και θα πληρωθεί, σύμφωνα με τους όρους της οικείας προκήρυξης.

Προτεραιότητα με μοριοδότηση θα δοθεί στις επιχειρήσεις των κάτωθι ενδεικτικών κλάδων:
–    Τουρισμός – Πολιτισμός
–    Ενέργεια (παραγωγή ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό –κατασκευαστικό κλάδο
–    Νέες τεχνολογίες
–    Ναυτιλία
–    Αγροδιατροφικός Τομέας
–    Υπηρεσίες υγείας – κοινωνικής φροντίδας

Όλοι οι άνεργοι που θα επιλεχθούν για την εκπαιδευτική πρακτική άσκηση  σε επιχειρήσεις από το Μητρώο επιχειρήσεων, εκτός από ιατροφαρμακευτική κάλυψη, θα έχουν επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ. για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

Η δράση θα υποστηριχθεί από την ηλεκτρονική πλατφόρμα www.voucher.gov.gr  η οποία ήδη λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης ανέργων σε βασικές και εξειδικευμένες δεξιότητες ΤΠΕ μέσω του συστήματος με επιταγών κατάρτισης του ΕΠΑΝΑΔ.

2. Στοχοθεσία

Ομάδα – στόχος
Λαμβάνοντας υπόψη ότι :
    Στην ηλικιακή ομάδα 15-29 ετών η ανεργία πλέον πλήττει έντονα και σχεδόν το ίδιο τους νέους με τριτοβάθμια εκπαίδευση (34%) με τους νέους κατώτερων βαθμίδων εκπαίδευσης ( 31,3% δευτεροβάθμια εκπ/ση,37% πρωτοβάθμια εκπαίδευση) καταδεικνύοντας με τον πιο σαφή τρόπο την αδυναμία σύνδεσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.
    Μεταξύ των ανέργων πτυχιούχων παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις τόσο μεταξύ των ηλικιακών ομάδων, με τους πτυχιούχους μικρότερης ηλικίας να εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας σε σχέση με τους πτυχιούχους μεγαλύτερης ηλικίας, γεγονός που καταδεικνύει και την αρχική δυσκολία πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων αποφοίτων, όσο και μεταξύ ανδρών και γυναικών με τις γυναίκες να εμφανίζουν υψηλότερο ποσοστό ανεργίας.
ως ομάδα στόχος ορίζονται:
Α. Άνεργοι νέοι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών και οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους το αργότερο 36 μήνες πριν την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα. Οι ωφελούμενοι της ως άνω κατηγορίας υπολογίζεται να είναι 20.000 άνεργοι νέοι, ενώ θα λαμβάνουν για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης το ποσό των 460€.

Β. Άνεργοι νέοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι 29 ετών. Οι ωφελούμενοι της ως άνω κατηγορίας υπολογίζεται να είναι 25.000 άνεργοι νέοι, ενώ θα λαμβάνουν για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης το ποσό των 400€.

Αναμενόμενα αποτελέσματα
Απόκτηση επαγγελματικών προσόντων και εργασιακής εμπειρίας

Δείκτες παρακολούθησης
45.000 ωφελούμενοι

3. Οικονομικά Στοιχεία
Προϋπολογισμός:
Α.: 66.000.000 + Β.: 90.000.000  + Γ.: 18.900.000 = 174.900.000€

Ανάλυση και Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού
(Α) Όσον αφορά στην πρώτη κατηγορία ανέργων ωφελουμένων της δράσης, αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ έως 29 ετών, το συνολικό κόστος αναλύεται ως εξής:
1. Πρακτική Άσκηση: 20.000 ωφελούμενοι Χ 5 μήνες Χ 460€/μήνα = 46.000.000€
2. Υπηρεσίες Καθοδήγησης (Mentoring): 20.000 ωφελούμενοι Χ 400€ ανά άνεργο = 8.000.000€.
3. Κατάρτιση: 20.000 ωφελούμενοι Χ 50 ώρες Χ 12€/ώρα = 12.000.000€. Υπογραμμίζεται ότι από το ποσό των 12€ που ορίζει το μέσο κόστος ανθρωποώρας κατάρτισης, τα 5€ αντιστοιχούν στο επίδομα του καταρτιζομένου και το υπόλοιπο ποσό αφορά στις δαπάνες του παρόχου κατάρτισης για την υλοποίηση του προγράμματος.

ΣΥΝΟΛΟ: 66.000.0000€

(Β) Όσον αφορά στην δεύτερη κατηγορία ανέργων ωφελουμένων της δράσης, αποφοίτων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι 29 ετών,  το συνολικό κόστος αναλύεται ως εξής:
1. Πρακτική Άσκηση: 25.000 ωφελούμενοι Χ 5 μήνες Χ 400€/μήνα = 50.000.000€
2. Υπηρεσίες Καθοδήγησης (Mentoring): 25.000 ωφελούμενοι Χ 400€ ανά άνεργο = 10.000.000€.
3. Κατάρτιση: 25.000 ωφελούμενοι Χ 100 ώρες Χ 12€/ώρα = 30.000.000€. Υπογραμμίζεται ότι από το ποσό των 12€ που ορίζει το μέσο κόστος ανθρωποώρας κατάρτισης, τα 5€ αντιστοιχούν στο επίδομα του καταρτιζομένου και το υπόλοιπο ποσό αφορά στις δαπάνες του παρόχου κατάρτισης για την υλοποίηση του προγράμματος.

ΣΥΝΟΛΟ: 90.000.0000€

(Γ) Όσον αφορά στον προϋπολογισμό του κόστους για την κάλυψη του συνόλου των εργοδοτικών εισφορών για τους ασκούμενους, οι οποίοι θα παραμείνουν στις επιχειρήσεις για ένα επιπλέον έτος, ο υπολογισμός του κόστους έχει ως εξής:

4.500 ωφελούμενοι Χ 14 μήνες Χ 300€ (ποσό μηνιαίας εισφοράς) = 18.900.000€

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics