Ύλη Εξετάσεων Πιστοποιητικού Επιπέδου Α

Η εξεταστέα ύλη αποτελείται από εξακόσιες μία (601) ερωτήσεις κατανεμημένες σε έξι (6) ενότητες

Η Τράπεζα της Ελλάδος θα διενεργεί εξετάσεις για την πιστοποίηση γνώσεων επιπέδου Α των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2647/07-11-2011.

Η εξεταστέα ύλη αποτελείται από εξακόσιες μία (601) ερωτήσεις κατανεμημένες σε έξι (6) ενότητες. Κάθε υποψήφιος θα εξεταστεί σε δέκα (10) ερωτήσεις από κάθε μια από τις έξι (6) ενότητες που απαρτίζουν την ύλη. Για την επιτυχή εξέταση του υποψηφίου απαιτείται η ορθή απάντηση σε έξι (6) τουλάχιστον ερωτήσειςαπό τις δέκα (10) κάθε ενότητας, που θα επιλέγονται με κλήρωση.

Μικρότερος αριθμός ορθών απαντήσεων, έστω και σε μία ενότητα, καθιστά την εξέταση ανεπιτυχή.

Κατά τη μελέτη των ερωτήσεων και απαντήσεων συστήνεται στους υποψηφίους να ανατρέξουν στην ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα στο π.δ. 190/06, το ν.δ/γμα 400/70, το π.δ. 298/86, το Ν. 3691/2008, Ν. 2496/97, N. 1569/85, την απόφαση Επ.Ε.Ι.Α 154/5α/2009 και το π.δ. 237/86, όπως ισχύουν με όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις.

Το αρχείο των ερωτήσεων τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις 22-02-2012.

Ερωτήσεις Ενότητας    Ι εδώ

Ερωτήσεις Ενότητας   ΙΙ εδώ

Ερωτήσεις Ενότητας  ΙΙΙ εδώ

Ερωτήσεις Ενότητας  ΙV εδώ

Ερωτήσεις Ενότητας   V εδώ

Ερωτήσεις Ενότητας  VΙ εδώ

 

 

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics