Σε δημόσια διαβούλευση: Σχέδιο Διακήρυξης για την Κωδικοποίηση ασφαλιστικής νομοθεσίας

Σε δημόσια διαβούλευση: Σχέδιο Διακήρυξης για την Κωδικοποίηση ασφαλιστικής νομοθεσίας

Αναρτήθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση στη σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) (http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2) το σχέδιο Τεύχους Διακήρυξης διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με...
© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics