Ανανέωση Εγγραφής – Άδειας

Δικαιολογητικά για την ανανέωση εγγραφής / άδειας ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ή ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ


 1. Αίτηση
 2. Μία (1) φωτογραφία για ταυτότητα
 3. Έγγραφο

  από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχει συνάψει ασφάλιση επαγγελματικής  αστικής ευθύνης, η οποία καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ανάλογης εγγύησης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης του για ποσό      τουλάχιστον 1.120.200€ για κάθε απαίτηση και συνολικά 1.680.300€ κατ’ έτος      για όλες τις απαιτήσεις. Η ασφάλιση αυτή δεν απαιτείται, αν η ασφαλιστική  ή αντασφαλιστική ή άλλη επιχείρηση επ’ ονόματι της οποίας ενεργεί ή από  την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός      διαμεσολαβητής έχει παράσχει την ασφάλιση αυτή ή έχει αναλάβει πλήρως την      ευθύνη για τις ενέργειές του. Το ασφαλιστήριο αυτό θα προσκομίζεται κατ’ έτος.

  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ N. 1599/86
        που πρέπει να συμπληρωθεί με το εξής κείμενο:
        «…δεν έχω καταδικαστεί σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών για  έγκλημα
        κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και  ειδικότερα για αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία,  εκβίαση, κλοπή, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση και καθ’ υποτροπή έκδοση ακάλυπτων επιταγών.»
        ή
        «…έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις:…»
        και
        «Δεν είμαι δημόσιος, δημοτικός, κοινοτικός υπάλληλος, υπάλληλος ΝΠΔΔ., ασφαλιστικός υπάλληλος ή Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής ή εκπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης.»
        και (Μόνο για ασφαλιστικούς πράκτορες και μεσίτες ασφαλίσεων).
        «Δεν οφείλω σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή σε ασφαλισμένο χρέη από ασφαλιστικές εργασίες, τα οποία έχουν καταψηφιστεί σε βάρος μου με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.»
       
        (Την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση υπογράφει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος στο Επιμελητήριο ή προσκομίζεται από άλλο πρόσωπο με το γνήσιο της υπογραφής  θεωρημένο από την Αστυνομία ή από οποιαδήποτε Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή).
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ
        Αναζητείται υπηρεσιακώς από το Επιμελητήριο.
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
        Αναζητείται υπηρεσιακώς από το Επιμελητήριο.
  • ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
  • ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
        Εκτός των χωρών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται οποιοδήποτε      νομιμοποιητικό έγγραφο.

  Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

  ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

  Έπειτα από εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών παρουσία του αρμοδίου υπαλλήλου του Επιμελητηρίου ή έπειτα από προσκόμιση εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

  Για την ανανέωση της ταυτότητας (αδείας), θα πρέπει να αποστείλετε συμπληρωμένη μόνο την αίτηση ανανέωσης της ταυτότητας (αδείας) σας:

  Ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην διεύθυνση [email protected]

  Ή με τηλεμοιότυπο (fax) στον αριθμό 210-3380217

   

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics