Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και «επιστρεπτέα προκαταβολή»: Πως γίνεται η αίτηση ένταξης και ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Οδηγίες για το πώς θα γίνει από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές η αίτηση ένταξής τους στην «επιστρεπτέα προκαταβολή» καθώς και διευκρινήσεις για το ποιες περιπτώσεις δικαιούνται συμμετοχής και με ποιες προϋποθέσεις, δίνουν οι φοροτεχνικοί: Θρασύβουλος Μίαρης συνεργάτης του ΕΕΑ, και ο Αντιπρόεδρος Επιτροπής Λογιστών του ΕΕΑ κ. Ηλίας Χατζηγεωργίου.

Ειδικότερα όπως αναφέρουν:

Τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις και να λάβουν, μέσα στον Νοέμβριο, ποσά «επιστρεπτέας προκαταβολής» τα οποία ανέρχονται σε 1.000 – 2.000 ευρώ έχουν χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και εργαζόμενοι που αμείβονται κόβοντας αποδείξεις παροχής υπηρεσιών από «μπλοκάκια».

Ουσιαστικά  έχουν, για πρώτη φορά, το δικαίωμα να λάβουν από το κράτος ποσά 1.000 – 2.000 ευρώ.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέσω της νέας απόφασης για την «διαδικασία χορήγησης της επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ

Βάσει των όρων και των προϋποθέσεων που θέτει η συγκεκριμένη απόφαση, δικαίωμα λήψης της επιστρεπτέας προκαταβολής έχει και κάθε ατομική επιχείρηση που δεν απασχολεί κανέναν εργαζόμενο και δεν διαθέτει ταμειακή μηχανή, εφόσον η δραστηριότητά της περιλαμβάνεται στον κατάλογο αυτών που θεωρούνται «πληττόμενες», δηλαδή στην γνωστή πλέον λίστα με τους 552 Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας των πληττόμενων επιχειρήσεων.

Στη λίστα αυτή περιλαμβάνονται εκατοντάδες δραστηριότητες που ασκούνται ατομικά από ελεύθερους επαγγελματίες και γενικότερα από αυτοαπασχολούμενους που παρέχουν υπηρεσίες και δεν απασχολούν υπαλλήλους ούτε διαθέτουν ταμειακές μηχανές, πολλοί εκ των οποίων είναι, στην πραγματικότητα, οι ίδιοι εργαζόμενοι που λαμβάνουν τις μηνιαίες αμοιβές τους, όχι με τη μορφή μισθών, αλλά εκδίδοντας αποδείξεις παροχής υπηρεσιών από «μπλοκάκια».

Ενδεικτικά απο την λίστα 552 Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας των πληττόμενων επιχειρήσεων

65.12 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής
65.20 Αντασφάλιση
66.12 Δραστηριότητες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και αγαθών
66.19 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
66.21 Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών
66.22 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών
66.29 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
66.30 Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων
68.10 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
68.20 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων
68.31 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων
68.32 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
69.10 Νομικές δραστηριότητες
69.20 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου παροχή φορολογικών συμβουλών
70.10 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων
70.21 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
70.22 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης

 

ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ Η ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Σε κάθε περίπτωση, για να λάβουν την «επιστρεπτέα προκαταβολή» οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν έχουν υπαλλήλους, οι αυτοαπασχολούμενοι που παρέχουν υπηρεσίες και οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις:

α) Να έχουν υποβάλει οικονομικά στοιχεία στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ειδικότερα, θα πρέπει να δηλώσουν στην εφαρμογή «Τα έσοδά μου» της πλατφόρμας «myBusinessSupport» τα ακαθάριστα έσοδα που είχαν κάθε μήνα, από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο του 2020.

β) Να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις υποβάλουν, ως εξής:

αα) μέχρι και την 14η Νοεμβρίου 2020 να έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2018,

ββ) μέχρι και την 14η Νοεμβρίου 2020 να έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι 31η Αυγούστου 2020, εφόσον έχουν αυτή την υποχρέωση.

γ) Να μην έχουν τεθεί σε αδράνεια την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2019 μέχρι και την 14η Νοεμβρίου 2020, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθ’ όλη την περίοδο αυτή.

δ) Να μην έχει ανασταλεί, μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας, η χρήση του ΑΦΜ για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.

4)Για την περίπτωση της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ) το άθροισμα των αμοιβών των μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020, όπως αυτές έχουν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport»,  να παρουσιάζει μείωση κατά 20,00% τουλάχιστον, σε σχέση με τα «ακαθάριστα έσοδα αναφοράς» και επιπλέον τα «ακαθάριστα έσοδα αναφοράς» είναι μεγαλύτερα από 300 ευρώ. Ως «ακαθάριστα έσοδα αναφοράς» λαμβάνονται υπόψη τα συνολικά ποσά των αμοιβών του 2019 διαιρεμένα δια του 6.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν έχει λάβει αμοιβές το έτος 2019 αλλά έχει λάβει αμοιβές τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2020, τις οποίες έχει δηλώσει στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», ως «ακαθάριστα έσοδα αναφοράς» λαμβάνονται υπόψη οι αμοιβές του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, πολλαπλασιαζόμενες με το 2.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν έχει λάβει αμοιβές το έτος 2019, ούτε τον μήνα Φεβρουάριο 2020 αλλά έχει λάβει αμοιβές τον μήνα Ιούλιο 2020 ή/και τον μήνα Αύγουστο 2020 και τις έχει δηλώσει στην ειδική πλατφόρμα «my Business Support», ως «ακαθάριστα έσοδα αναφοράς» λαμβάνονται οι αμοιβές του Ιουλίου 2020 και του Αυγούστου 2020.

Σε κάθε διαφορετική περίπτωση τα «ακαθάριστα έσοδα αναφοράς» ισούνται με μηδέν (0).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, στην πλατφόρμα «myΒusinessSupport» της ΑΑΔΕ, ενώ τα ποσά της «επιστρεπτέας προκαταβολής» θα εκταμιευθούν άμεσα, με την έγκριση των αιτήσεων, και θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων (τα ΙΒΑΝ των οποίων θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στις αιτήσεις), το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

ΣΗΜ: Στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 5047 14 Νοεμβρίου 2020 προσδιορίζεται ότι : Ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις που: i) δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και δεν διαθέτουν ταμειακή μηχανή, η ενίσχυση ορίζεται, ανεξαρτήτως μαθηματικού τύπου, σε χίλια (1000) ευρώ.

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics