Εγγραφή Νομικού Προσώπου

Εγγραφή Νομικού Προσώπου ως ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή συνδεδεμένου διαμεσολαβητή πρίν 4.4.2011

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ Ή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΠΡΙΝ 4.4.2011


  1. ΑΙΤΗΣΗ
  2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δεν απαιτείται για τις νεοσύστατες) Αναζητείται υπηρεσιακώς από το Επιμελητήριο.
  3. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή κυρωμένη φωτοτυπία του και  όλες οι τυχόν τροποποιήσεις που έχουν επέλθει.
  4. Για τις Α.Ε. και τις Ε.Π.Ε. απαιτούνται και τα Φ.Ε.Κ. στα οποία έχουν δημοσιευτεί τα καταστατικά και οι τροποποιήσεις τους.
  5. ΓΙΑ Α.Ε. απαιτείται επιπλέον πρακτικό συγκρότησης ή μεταβολής του Δ.Σ. και η καταχώρηση στα μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας (οι νεοσύστατες εταιρείες θα υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση περί      προσκομίσεως των ανωτέρω στοιχείων).
  6. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
  7. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΔΟΥ
© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics