ΕΙΑΣ: Επαγγελματική κατάρτιση πραγματογνωμόνων

Tτο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών πραγματοποιεί  ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Πραγματογνωμόνων, Εκτιμητών και Διακανονιστών Ζημιών Αυτοκινήτου, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) εκπαιδευτικών ωρών, το οποίο εξελίσσεται σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών του, και προσφέρει σύγχρονες εφαρμοσμένες και επιστημονικές αρχές εξειδίκευσης στην Πραγματογνωμοσύνη, στην Εκτίμηση και στο Διακανονισμό Ζημιών Αυτοκινήτου, στο εκπαιδευτικό του κοινό.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16.00-19.20, από την Τρίτη, 21 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2023.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αποτελεί επιστημονική συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, η οποία εξειδικεύεται στην παρουσίαση του έργου ασφαλούς οδήγησης RARE, επιπλέον της αναλυτικής παρουσίασης των τυπικών, ειδικών, τεχνικών και εφαρμοσμένων ενοτήτων του προγράμματος.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οδηγεί τους αποφοίτους του στην Πιστοποίηση EIAS Certified Specialist in Motor Loss Assessment and Claims Adjustment, η οποία αναγνωρίζεται ευρύτατα μεταξύ των παραγόντων της ασφαλιστικής αγοράς μας και ενισχύει πολύ τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης των σπουδαστών του προγράμματος, ενώ εγγυάται την εργασιακή επάρκεια των αποφοίτων του και την άρτια λειτουργικότητά τους.

 

Περιγραφή και Θεματολογία

Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχουν ως εξής:

ΜΕΡΟΣ Α’, Ασφαλιστικά Θέματα

1η Θεματική Ενότητα

 • Η νομοθεσία ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτου
 • Οι συμπληρωματικές καλύψεις
 • Επανεισπράξεις Ζημιών Κλάδου Αυτοκινήτου
 • Η ασφαλιστική απάτη στον Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου
 • Οι διατυπώσεις απόκτησης της ιδιότητας του Πραγματογνώμονα
 • Οι ευθύνες του Πραγματογνώμονα
 • Η αποδεικτική δύναμη της πραγματογνωμοσύνης
 • Πράσινη Κάρτα2η Θεματική Ενότητα
 • Βασικές Αρχές κλάδου Αυτοκινήτου
 • Κανόνες σωστής Ασφαλιστικής Κάλυψης
 • Τρόποι λειτουργίας Ασφαλιστικής Κάλυψης
 • Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις Πραγματογνώμονα
 • Ικανότητα διενέργειας Πραγματογνωμοσύνης
 • Πραγματογνωμοσύνη από την πλευρά του Underwriter
 • Επικοινωνία κατά τη διαπραγμάτευση
 • Φιλικός Διακανονισμός
 • Διαχείριση και διακανονισμός φακέλου Ζημιάς
 • Προκύπτοντα προβλήματα και μεθοδολογία επίλυσης

ΜΕΡΟΣ Β’, Τεχνικά Θέματα

 • Ο ρόλος του Πραγματογνώμονα
 • Βασικές αρχές επισκευής (φανοποιΐας – βαφής)
 • Εκτίμηση ζημίας
 • Προ-ασφαλιστικός έλεγχος
 • Επιστημονική αποκάλυψη απάτης
 • Οδική ασφάλεια
 • Κανονισμός ADR
 • Μέθη και τοξικές ουσίες στην οδήγηση
 • Δοκιμές σύγκρουσης (Crash Tests)
 • Επιστημονική διερεύνηση του ατυχήματος
 • Φωτεινή σηματοδότηση, Κόμβοι
 • Ταχογράφος οχημάτων
 • Ψηφιακή αναπαράσταση ατυχήματος

ΜΕΡΟΣ Γ’, Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος

 • Διεθνή Πρότυπα, μελέτη περιπτώσεων

Τα προαναφερόμενα θέματα αναπτύσσονται ενδελεχώς και αναλύονται στο πλαίσιο του μαθησιακού μοντέλου που ακολουθεί.

Μαθησιακό μοντέλο

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα καλύπτει τόσο το θεωρητικό και νομικό πλαίσιο της συνολικής διαδικασίας της ασφάλισης και αποζημίωσης του κλάδου αυτοκινήτων, της πραγματογνωμοσύνης, της εκτίμησης και του Διακανονισμού Ζημιών, όσο και τις πρακτικές και τεχνικές γνώσεις που απαιτούν οι ανάλογες επαγγελματικές ιδιότητες. Προσφέρει εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη παρουσίαση, ενώ παρέχει απαντήσεις σε εξειδικευμένα θέματα ή προβλήματα του Κλάδου Αυτοκινήτου δια μέσου πολλών και ρεαλιστικών case studies (μελετών περιπτώσεων), διαδραστικών videos και αναπαραστάσεων τροχαίων ατυχημάτων. Αυτές οι πρωτοποριακές μέθοδοι διδασκαλίας προσφέρουν πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία που πραγματεύονται οι εκπαιδευτικές ενότητες και να εφαρμόσουν τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και εμφανιζόμενα προβλήματα.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:
α) Διοικητικά Στελέχη του ευρύτερου Κλάδου Αυτοκινήτου των Ασφαλιστικών Εταιρειών και των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν την ασφαλιστική τεχνογνωσία τους στην Πραγματογνωμοσύνη, την Εκτίμηση και τον Διακανονισμό Ζημιών Αυτοκινήτου, προς όφελος της επαγγελματικής κατάρτισής τους και της σταδιοδρομίας τους.
β) Πραγματογνώμονες, Διοικητικά Στελέχη Motor Underwriting και Στελέχη Διακανονισμού Ζημιών Αυτοκινήτου, που επιθυμούν να συστηματοποιήσουν την επαγγελματική τεχνογνωσία τους, να την επικαιροποιήσουν περαιτέρω και να την εξειδικεύσουν, ενισχύοντας έτσι ακόμη πιο πολύ την ανταγωνιστικότητά τους και τις προοπτικές εξέλιξής τους.
γ) Στελέχη Εταιρειών Οδικής Βοήθειας, τόσο του Διοικητικού Συστήματος, όσο και του Συστήματος Οδηγών, Μηχανικούς Αυτοκινήτων και Τεχνικούς ή στελέχη οργανωμένων Συνεργείων Αυτοκινήτου, που επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω την επαγγελματική τους επάρκεια, τεχνική και ευρύτερη.
δ) Ενδιαφερομένους να απασχοληθούν στην Πραγματογνωμοσύνη, στην Εκτίμηση και στον Διακανονισμό Ζημιών Αυτοκινήτου, στο πλαίσιο των εμφανιζόμενων αναπτυξιακών προοπτικών των εν λόγω επαγγελματικών ιδιοτήτων.
ε) Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές που εξειδικεύονται στις Πωλήσεις Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου και επιθυμούν να διευρύνουν τις παραστάσεις τους και να εξειδικευτούν περαιτέρω στις διαστάσεις αυτές του ενδιαφέροντός τους.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα προτείνεται ιδιαιτέρως στα προαναφερόμενα Στελέχη και Επαγγελματίες ως πολύ ισχυροποιητικός παράγοντας των προοπτικών ανάπτυξής τους, ενώ προτείνεται πολύ σε στελέχη του ευρύτερου τομέως Γενικών Ασφαλίσεων, ως σημαντικός παράγοντας ευελιξίας και απασχολησιμότητας, περαιτέρω εξειδίκευσης και επαύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους κατά την άσκηση των εργασιακών καθηκόντων τους στο σύγχρονο περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων της εργασίας τους.

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics