ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Πυρός Επιχειρήσεων & Κατοικίας

Δευτέρα και Τετάρτη, 17 και 19 Φεβρουαρίου 2020, 16:00 – 19:20

Περιγραφή και Θεματολογία

Οι ασφαλίσεις Πυρός (Επιχειρήσεων και Κατοικιών) και Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων, είναι από τις παλαιότερες, παραδοσιακές και πλέον σημαντικές κατηγορίες ασφαλιστικής δραστηριότητας. Ωστόσο, λόγω της δυναμικής φύσης της επιχειρηματικής αγοράς, των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, αλλά και του διαρκώς μεταβαλλόμενου ασφαλιστικού τοπίου, οι απαιτήσεις ενδελεχούς ενημέρωσης και περαιτέρω εξειδίκευσης αυξάνονται συνεχώς. Οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις αλλά και οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές απαιτείται να διαθέτουν σε βάθος γνώσεις και υψηλή τεχνογνωσία, προκειμένου να μπορούν να διαχειρίζονται επαρκώς την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των ασφαλιστικών καλύψεων, αλλά και να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που απειλούν τις Εμπορικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, κυρίως αυτές του μεγάλου μεγέθους.

Οι Κίνδυνοι, όμως, δεν αφορούν μόνο στις Επιχειρήσεις, αλλά και στο άλλο ισχυρό περιουσιακό στοιχείο, τις Κατοικίες. Πραγματικά, έχουμε δει, ακόμη και προ ολίγων μηνών, μικρές Επιχειρήσεις και Κατοικίες να πλήττονται από μικρότερα έως και μεγαλύτερα φυσικά φαινόμενα, με δραματικό αποτέλεσμα, άνθρωποι να χάνουν τα πιο σημαντικά περιουσιακά τους στοιχεία από την μια στιγμή στην άλλη, με σοβαρότατες επιπτώσεις στη ζωή τους, στο μέλλον τους και στο μέλλον των οικογενειών τους.

 • ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

α) Βασικές έννοιες του κινδύνου

 • Αξιολόγηση και Διαχείριση Κινδύνων Πυρός
 • Φυσικός και ηθικός Κίνδυνος
 • Η σημασία της πρόληψης κινδύνου

β) Η ασφάλιση Πυρός και Διακοπής Εργασιών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

 • Το ασφαλιστικό αντικείμενο και η έκταση της κάλυψης
 • Βασικές Αρχές και έννοιες ασφάλισης Πυρός και Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων (Αντεπιλογή, Υποκατάσταση, Υπασφάλιση, Εγγυτέρα αιτία)
 • Κατηγορίες ασφαλιστηρίων συμβολαίων Πυρός και Δομή τους (Κατονομαζόμενων Κινδύνων, Κατά Παντός Κινδύνου, Δηλωτική ασφάλιση Εμπορευμάτων,Admitted καιNon admitted policies)
 • Η Συνασφάλιση μεγάλων κινδύνων και διαχείρισης συνασφαλιστηρίων συμβολαίων

γ) H διαδικασία ανάληψης Κινδύνου Πυρός και Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων

 • Τρόπος παρουσίασης ενός κινδύνου προς ασφάλιση από τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές
 • Ο ρόλος και η σημασία του προασφαλιστικού ελέγχου μέσω ανεξάρτητων επιθεωρητών
 • Η Κατηγοριοποίηση, η αξιολόγηση και η Τιμολόγηση των κινδύνων

δ)  Πυρασφάλεια & Μέθοδοι προστασίας κατά της κλοπής

 • Ενεργητική πυρασφάλεια
 • Παθητική πυρασφάλεια
 • Νομικό και κανονιστικό Πλαίσιο

ε) Αξιολόγηση επικινδυνότητας πυρός Εμπορικών και Βιομηχανικών κινδύνων

 • Οι αποθηκεύσεις και οι συναφείς κίνδυνοι
 • Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και οι συναφείς κίνδυνοι
 • Κίνδυνοι από χρήση και διαχείριση εύφλεκτων υλικών
 • Κίνδυνοι από έκρηξη σκόνης
 • Βασικοί κίνδυνοι ανά βιομηχανικό κλάδο

στ)  Περιεχόμενα ασφαλιστηρίου

 • Ειδικές καλύψεις, Ρήτρες,  Εξαιρέσεις, Εγγυήσεις, Όροι, Προϋποθέσεις
 • Ρήτρες προστασίας από την υπασφάλιση
 • Εκτεταμένη ασφάλιση Διακοπής Εργασιών (CBI)

ζ) Ειδικά θέματα Ασφαλίσεων Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων

 • Διαμεσολάβηση στην ασφάλιση Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων
 • Ανάπτυξη Πωλήσεων και διαχείριση ασφαλιστηρίων συμβολαίων μεγάλων Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων
 • Η αντασφάλιση μεγάλων κινδύνων

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣ, ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

α) Καλύψεις και τρόποι ασφάλισης κατοικιών:

 • Παλαιότητα, χρονικοί περιορισμοί στις καλύψεις
 • Καλύψεις άλλων κλάδων στα ασφαλιστήρια περιουσίας
 • Τρόποι υπολογισμού κεφαλαίου, απαλλαγές

β) Αντικείμενα ασφάλισης και ειδικά θέματα:

 • Ασφάλιση εξοχικών κατοικιών, είδη ιδιαίτερης αξίας, επαγγελματικός εξοπλισμός ως περιεχόμενο
 • Ειδικές κατασκευές, κοινόχρηστοι και κοινόκτητοι χώροι
 • Υπερβάσεις, αυθαίρετα, οικιακά φωτοβολταϊκά, αποθήκες

γ)   Συχνότερες ζημιές

δ)   Νέες τάσεις

      (AirBNB,Lemonade,Online ασφάλιση, Ασφάλιση σε πρώτο κίνδυνο)

ε) Το εύρος της αγοράς των Ασφαλίσεων Κατοικιών και οι μεγάλες δυνατότητες ασφαλιστικών πωλήσεων

 • ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

α. Στελέχη και Υπαλλήλους Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που έχουν ως ευρύτερο αντικείμενο τους τις γενικές ασφαλίσεις και ως ειδικό εργασιακό ενδιαφέρον τους τις Ασφαλίσεις Πυρός (Επιχειρήσεων και Κατοικίας) και επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν περαιτέρω και να εμπλουτίσουν την τεχνογνωσία τους.

β. Στελέχη και Υπαλλήλους Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που επιθυμούν να εξειδικευθούν στις Ασφαλίσεις Πυρός, Επιχειρήσεων και Κατοικίας.

γ. Στελέχη και υπαλλήλουςUnderwritingΚινδύνων Γενικών Ασφαλίσεων (non motor), που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν περαιτέρω τη σχετική τεχνογνωσία τους.

δ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που αναζητούν τρόπους αποτελεσματικής εισόδου τους στην αγορά Ασφαλίσεων Πυρός, Επιχειρήσεων και Κατοικίας, προς τον σκοπό πολλαπλασιασμού του πελατολογίου τους και ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου εργασιών τους.

ε. Ιδιοκτήτες και Στελέχη Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων, που έχουν την ευθύνη ασφαλιστικής κάλυψης στοιχείων των εταιρειών τους έναντι κινδύνων που τις απειλούν.

στ. Στελέχη και υπαλλήλους Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα ή διαχειρίζονται την χρηματοδότηση εμπορικών και βιομηχανικών εταιρειών, καθώς και στεγαστικά δάνεια και χρειάζεται να γνωρίζουν το πλαίσιο ασφάλισής τους, προς τον σκοπό προστασίας των χρηματοδοτικών πόρων.

ζ. Όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους επί των θεμάτων του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και να ενημερωθούν για τις νεότερες εξελίξεις στις ασφαλιστικές καλύψεις των Επιχειρήσεων και των Κατοικιών.

 • ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η κα Δώρα Αποστολοπούλου, Γενική Διευθύντρια της Εταιρείας Μεσιτών Ασφαλίσεων Special Risk Solutions (SRS) S.A., ΣύμβουλοςUnderwritingΓενικών Ασφαλίσεων, με πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσειςUnderwriting Γενικών Ασφαλίσεων Πολυεθνικών Ομίλων (ενδεικτικά, των Ασφαλιστικών ΟμίλωνERGO &INTERAMERICAN), διαθέτουσα σημαντική εξειδίκευσηProduct Engineeringεπί των Ασφαλίσεων Πυρός (Επιχειρήσεων και Κατοικιών) και Αστικής Ευθύνης. Η κα Αποστολοπούλου είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου.

O κοςΑλέξης Κώτσαλος, εμπειρότατο Ασφαλιστικό Στέλεχος με πολυετή εξειδίκευση στους Τομείς Underwriting Επιχειρηματικών Κινδύνων και συγγραφέας του βιβλίου υπό τον τίτλο «Επιχειρηματικές Ασφαλίσεις Πυρός και Διακοπής Εργασιών». Ο κος Κώτσαλος σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων των Πανεπιστημίων Staffordshire της Αγγλίας και Beijing Foreign Studies University της Κίνας. Είναι κάτοχος Diploma του Chartered Insurance Institute του Λονδίνου (CII) και πιστοποιημένος Διαπραγματευτής από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης, είναι τακτικός εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών στις θεματικές ενότητες των Επιχειρηματικών Ασφαλίσεων και των Διαπραγματεύσεων. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο.

 • ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Παρέχεται έκπτωση προεγγραφής 30% επί των αρχικών διδάκτρων, έκπτωση 50% στα Μέλη της EIAS ALUMNI SOCIETY και ειδικές εκπτώσεις υπέρ των Μελών του Ινστιτούτου,ενώ το Σεμινάριο είναι εντεταγμένο στον Λ.Α.Ε.Κ. προς τον σκοπό επιστροφής των διδάκτρων του.

 

© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics