Ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι;

Νέο καθεστώς φορολόγησης για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες διαμορφώνει η ΠΟΛ.1047/12.2.2015 με την οποία δίνονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 ν. 4172/2013.

Νέο καθεστώς φορολόγησης για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες διαμορφώνει η ΠΟΛ.1047/12.2.2015 με την οποία δίνονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 ν. 4172/2013.

Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι εφόσον ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του, τότε θα συνεχίσει να φορολογείται ως μισθωτός.

Ωστόσο στην εγκύκλιο αναφέρεται ρητά πως από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται μεταξύ άλλων ειδικοτήτων και οι ασφαλιστικοί πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων και ασφαλιστικοί σύμβουλοι, γεγονός που έχει προκαλέσει πολλές διαμαρτυρίες εκ μέρους των ασφαλιστικών συμβούλων και συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων, οι οποίοι διατηρούν αποκλειστική συνεργασία με μία ασφαλιστική εταιρεία. Αναλυτικά, η σχετική παράγραφος αναφέρει:

 6. Διευκρινίζεται, ότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1120/25.4.2014, δεν υπάγονται στην ανωτέρω διάταξη (παρ. 6 του παρόντος), οι αμοιβές, αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών, κ.λπ. από αμοιβές ή προμήθειες για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς οίκους οποιασδήποτε φύσης υλικού, μεταφορέων, μεσιτών, πρακτόρων, διαμεσολαβητών, εκτελωνιστών, φωτορεπόρτερ, διαφημιστών, επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο ασφαλιστικές δραστηριότητες (ασφαλιστικοί πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων, ασφαλιστικοί σύμβουλοι κ.τ.λ.), αμοιβές για υπηρεσίες φασόν, προώθησης προϊόντων και γενικά οι αμοιβές που με το ν.2238/1994 χαρακτηρίζονταν ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΑΣ) και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΣΑΣ) υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους διαμεσολαβούντες να επιλέγουν αν θα φορολογηθούν ως μισθωτοί ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση στις συνθήκες εργασίας τους. Έτσι, όσοι συντονιστές ή ασφαλιστικοί σύμβουλοι έχουν μεγάλα επαγγελματικά έξοδα ευνοούνται από τη φορολόγηση ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ενώ όσοι έχουν χαμηλά εισοδήματα και έξοδα (π.χ. οι νεοεισερχόμενοι στο επάγγελμα) είναι ευνοϊκότερο να φορολογηθούν ως μισθωτοί. Παράλληλα οι αντιπροσωπευτικοί φορείς των Ασφαλιστικών Συμβούλων και των Συντονιστών επαναλαμβάνουν το αίτημά τους για επαναφορά του αφορολόγητου ποσού και κατάργηση της προκαταβολής φόρου.

Πάντως θεωρούμε πως στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η υπαγωγή των διαμεσολαβούντων στην κατηγορία των μισθωτών τους αδικεί, καθώς τους στερεί το δικαίωμα να υπάρξει συμψηφισμός της φορολογίας τους με τα έξοδά τους, τα οποία είναι πολλά και υψηλά.

 

Π.Μ.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics