Έγγραφο ΕΦΚΑ για την παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών περιόδου Απριλίου

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Με το υπ. αριθμ. πρωτ. 99857/27-5-2020 γενικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών του ΕΦΚΑ κοινοποιούνται οι διατάξεις της υπ. αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.16484/499/7-5-2020 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄1775/9-5-2020), η οποία αφορά στον καθορισμό των λεπτομερειών, για την εφαρμογή του άρθρου 3 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Ειδικότερα, με το ως άνω έγγραφο του ΕΦΚΑ παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων και ειδικότερα ρυθμίζεται το ζήτημα της παράτασης της καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του μηνός Απριλίου 2020 των επιχειρήσεων που πλήττονται, καθώς και των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020 των επιχειρήσεων με αντικείμενο  νοσοκομειακές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 1 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης προβλέπεται ότι:

«1. Για τις επιχειρήσεις, ή εργοδότες του άρθρου 2 της παρούσας, οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Απριλίου 2020, για το χρονικό διάστημα, έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων, ή έως την αναστολή των συμβάσεων εργασίας σε εφαρμογή της περ. α) της υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου της από 20/3/2020 ΠΝΠ ( ΦΕΚ Α 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4683/2020 (ΦΕΚ Α’ 83) και ισχύει, απαιτητών έως 31-05-2020, και έως 10-05-2020 σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού υπαγόμενου στην ασφάλιση του πρώην ΝΑΤ, δύναται να καταβληθούν έως 30-11-2020, και έως 10-11-2020 αντίστοιχα για το πρώην ΝΑΤ,, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό, τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

  1. Οι επιχειρήσεις, ή οι εργοδότες του άρθρου 2 της παρούσας, υποβάλλουν για το προσωπικό που απασχολούν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), ή την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Ναυτικών (ΑΠΔ Ναυτικών), μηνός Απριλίου 2020, εντός των εκάστοτε προβλεπόμενων προθεσμιών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ΑΠΔ, ή της ΑΠΔ Ναυτικών, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις. Οι περιλαμβανόμενες στις ως άνω ΑΠΔ και ΑΠΔ Ναυτικών, ασφαλιστικές εισφορές, για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων, ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας σε εφαρμογή της περ. α) της υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 68), όπως ισχύει, καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση εντός των προβλεπόμενων στην παρ. 1 προθεσμιών.».

Όσον αφορά στο πεδίο εφαρμογής της ως άνω κοινής υπουργικής  ορίζεται στο σχετικό γενικό έγγραφο του ΕΦΚΑ τα εξής :

 

Στις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ. αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.16484/499/7-5-2020 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄1775/9-5-2020) υπάγονται οι επιχειρήσεις, ή οι εργοδότες που:

α) Απασχολούν μισθωτούς, που αμείβονται με μισθό, ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη, ή μειωμένη, ή εκ περιτροπής απασχόληση,

β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού, κατά την 20-03-2020, κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, από τους αναγραφόμενους στους Πίνακες Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των αριθμ. Α.1053/2020 (ΦΕΚ Β’ 949) και Α. 1054/2020  (ΦΕΚ Β’ 950) υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα, που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-03-2020.

Αναφορικά με την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών το ως άνω σχετικό έγγραφο του ΕΦΚΑ προβλέπει τα εξής :

 

Οι επιχειρήσεις, ή οι εργοδότες, για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας τους με κρατική εντολή, ή έως την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των απασχολουμένων τους, σε εφαρμογή της περ. α) της υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου, της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Φ.Ε.Κ. 68/τ.Α’/20.03.2020) και αποκλειστικά για τις ασφαλιστικές εισφορές, που δηλώνουν στην Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου Απριλίου 2020 έχουν τις εξής προθεσμίες καταβολής:

  1. Οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες είναι απαιτητές έως τις 31/05/2020, δύναται να καταβληθούν έως τις 30/11/2020, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
  2. Οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες είναι απαιτητές έως τις 10/05/2020, σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού υπαγόμενου στην ασφάλιση του πρώην ΝΑΤ, δύναται να καταβληθούν έως τις 10/11/2020, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Η δε υποβολή των σχετικών αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων για την αντίστοιχη χρονική περίοδο θα γίνεται ως εξής :

Οι επιχειρήσεις, ή οι εργοδότες, υποβάλλουν για το προσωπικό που απασχολούν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), ή την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Ναυτικών (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 04/2020, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των Α.Π.Δ., επιβάλλονται οι προβλεπόμενες πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του υπ’ αριθμ. 82992/6-5-2020 Γενικού Εγγράφου της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών e-Ε.Φ.Κ.Α..

Τέλος, με το ως άνω γενικό έγγραφο του ΕΦΚΑ επισημαίνονται και τα εξής :

Οι κοινοποιούμενες με την παρούσα διατάξεις δεν εφαρμόζονται στις εξής περιπτώσεις:

α) όταν εργαζόμενοι επιχειρήσεων, ή εργοδοτών, μέρος ή όλοι, τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που

β) μετά την ολοκλήρωση του μέτρου οι ανωτέρω επιχειρήσεις, ή οι εργοδότες δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας,

Συνέπεια της παραβίασης των ανωτέρω απαγορεύσεων είναι η παράταση καταβολής να παύει αυτοδικαίως, και οι οφειλές να επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics