Ι. Χατζηθεοδοσίου: Παρέμβαση για ιδιωτική σύνταξη & μείωση ασφαλιστικών εισφορών

I 300-075 dumps hurried into the local department store to grab1 some last minute Cisco 300-075 Chirsmas gifts. SSCP Practice Test I looked Cisco 300-135 VCE at all Cisco 300-075 dump the people and grumbled2 to myself. I would be Cisco 300-075 dump in here 300-075 exam Examprepwell forever and I just had so much to do. 300-075 exam Chirsmas 300-075 exam was beginning to become such a drag. Cisco 300-135 VCE I kinda wished that SSCP Practice Test I Cisco 300-135 VCE could just sleep through Chirsmas. But I hurried Cisco 300-075 the best I could through all 300-075 dumps the people to the toy department. Once again I kind of mumbled3 to Cisco 300-075 myself Itcertpasses at the prices of all these toys, and wondered if the grandkids would even play 300-075 dumps whit4 them. I found myself in the doll aisle5. Out of the corner of 300-075 exam Cisco 300-075 my eye I saw a little Itcertpasses SSCP Practice Test boy about 5 holding 300-075 exam a lovely doll.He kept Examprepwell touching6 her hair and he held her so gently. I could not seem to help myself. I just kept 300-075 dumps loking over at the little boy and wondered who the doll was for. I 300-075 dumps watched Cisco 300-075 dump him turn to Examprepwell Cisco 300-075 dump a woman Cisco 300-075 dump and he 300-075 dumps called his aunt by name and said, «Are you sure I don’t have enough money?» Cisco 300-075 dump She Cisco 300-075 dump replied a bit impatiently, «You know that Cisco 300-135 VCE you don’t have enough money Cisco 300-075 for it.» The aunt told Cisco 300-075 dump the little boy Itcertpasses not to go anywhere that she Itcertpasses had to go and get some other things and would be back in a few minutes. And 300-075 dumps then she left the 300-075 exam aisle. The boy continued to hold the doll. After a 300-075 dumps bit I asked the boy who the doll was for. He said, «It is the doll my Cisco 300-075 sister SSCP Practice Test Examprepwell wanted so badly for Cisco 300-075 Chirsmas. She just knew Examprepwell that Santa would bring it. «I SSCP Practice Test told him that maybe Santa was going Itcertpasses to Cisco 300-075 dump bring it . Examprepwell He said, «No, Santa can’t go where my sister is…. I have to give the Cisco 300-075 doll to my Mama Cisco 300-075 to take 300-075 dumps to her. «I asked him where his SSCP Practice Test siter was. He looked Cisco 300-135 VCE at me SSCP Practice Test with the saddest eyes and said, «She SSCP Practice Test was gone to be with Cisco 300-075 Examprepwell Jesus.

My Daddy says that SSCP Practice Test Mamma is going to have Examprepwell to go be Cisco 300-075 Itcertpasses with her.» My 300-075 exam SSCP Practice Test heart nearly stopped beating. Then the boy looked at me again and said, «I told my Daddy to tell my Mama 300-075 exam not to go yet. I told him to tell her to wait till I got back Cisco 300-135 VCE from the store.» Then he asked me Itcertpasses if i wanted to see his picture. I told him I’d love to. He pulled out some picture he’d had taken Examprepwell at the 300-075 exam front SSCP Practice Test Cisco 300-075 dump of the store. He said, «I want 300-075 exam my Cisco 300-135 VCE Mama to take this with her so Itcertpasses the dosen’t ever forget me. I love my Mama so very much and I wish she 300-075 dumps dind not 300-075 exam have to leave me.But Daddy says Cisco 300-135 VCE she will need to be Itcertpasses with my sister.» I saw that the 300-075 dumps Cisco 300-075 dump little boy had lowered his head and had grown so qiuet. While he was not looking I Itcertpasses reached into my purse and pilled out a handful of SSCP Practice Test 300-075 exam bills. I asked the little boy, «Shall we count that miney one more time?» He grew excited and said, «Yes,I just know it has to be enough.» So I slipped my money in 300-075 dumps with his SSCP Practice Test and we began Cisco 300-135 VCE to count it . Of course it was plenty for Itcertpasses Itcertpasses the Cisco 300-075 dump doll. He softly Cisco 300-135 VCE said, Cisco 300-135 VCE «Thank you Jesus for giving me enough money.» Then the Examprepwell Examprepwell boy Cisco 300-075 said, «I just asked Jesus to give me enough money to Itcertpasses buy this doll Examprepwell so Mama can take it with 300-075 exam her to give my Cisco 300-135 VCE sister. Cisco 300-075 dump And he Itcertpasses heard my prayer. I 300-075 dumps wanted to SSCP Practice Test ask Cisco 300-135 VCE him give for enough to buy my Cisco 300-075 dump Mama Cisco 300-075 Cisco 300-075 dump a white rose, but I didn’t ask him, but he gave me enough to buy the doll and a 300-075 dumps 300-075 exam rose for 300-075 exam my Mama. She loves white Itcertpasses rose so much. «In a few minutes the aunt came back and I wheeled my cart away. I could not Examprepwell Cisco 300-075 keep from thinking about the little Cisco 300-075 boy as I finished my shoppong in a ttally different spirit than when I had started. And I kept remembering a story I had seen in the newspaper several days earlier Cisco 300-075 about a drunk driver 300-075 dumps hitting a Itcertpasses car and killing7 a little girl and the Mother was in serious condition. SSCP Practice Test The family Examprepwell was deciding Cisco 300-135 VCE on whether to remove the life support. Now surely this little boy Examprepwell did not belong with that Cisco 300-075 dump story.Two days later I read in the paper Cisco 300-135 VCE where 300-075 exam the family had disconnected the Cisco 300-135 VCE life support and the young woman had died. I could not forget the little boy and just kept wondering if the two were somehow connected. Later that day, I could not help myself and I went out and bought aome white SSCP Practice Test roses and took them to the funeral home where the 300-075 dumps yough woman was .And there she was holding a lovely white rose, the beautiful doll, and the picture of the little boy in the store. I left there in tears, thier life changed forever. The Examprepwell love that little boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

Ρεκόρ πωλήσεων στα συνταξιοδοτικά προγράμματα θα καταγραφεί το 2019, εκτίμησε ο  κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου μιλώντας στη «ΒΗΜΑ Τηλεόραση Ιωαννίνων», ενώ, προέβλεψε πώς σταδιακώς θα γίνει κατανοητή η αναγκαιότητα της ιδιωτικής ασφάλισης και η σημασία της στην οικονομία και την κοινωνία. Επίσης επισήμανε τις αρρυθμίες που επικρατούν στην οικονομία και πρότεινε σειρά παρεμβάσεων για να απελευθερωθούν οι δυνάμεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να λειτουργήσει η αγορά.

Ο Πρόεδρος του ΕΕΑ κατέγραψε την αξία της ασφαλιστικής αγοράς, προσδιόρισε ότι απαντά σε πραγματικές ανάγκες των πολιτών, αναφέρθηκε θετικά στη νέα οδηγία IDD και τις επιπτώσεις της στην αγορά, επισήμανε ότι σε περίοδο κρίσης εκτινάχθηκαν τα νοσοκομειακά προγράμματα και συμπλήρωσε ότι έτσι θα συμβεί και με τα συνταξιοδοτικά καθώς οι πολίτες κατανοούν την ανάγκη που υπάρχει να δώσουν την ατομική τους λύση στο μείζον θέμα της σύνταξης καθώς σε επίπεδο κράτους το μέλλον διαγράφεται ασαφές.

Δίνοντας στοιχεία, ο κ. Χατζηθεοδοσίου, ανέφερε ότι στην Ελλάδα σε κάθε συνταξιούχο αντιστοιχούν 2,2 εργαζόμενοι, αντιστοιχία που δεν επιτρέπει αισιοδοξία για το μέλλον των συντάξεων. Συμπλήρωσε στοιχεία που δείχνουν το μέλλον του συνταξιοδοτικού και ακολούθως αναφέρθηκε στην οικονομία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις τράπεζες, και το θέμα των ασφαλιστικών εισφορών οι οποίες πρέπει απαρεγκλίτως να μειωθούν.

Δείτε τη συνέντευξη στο video που ακολουθεί: 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics