ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ζωικού Κεφαλαίου

Σεμινάριο Κτηνοτροφικών και Γαλακτοπαραγωγικών Μονάδων, Ορνιθοτροφείων

& Πτηνοτροφείων, Κονικλοτροφείων και Ιχθυοκαλλιεργειών

Τρίτη και Πέμπτη, 10 και 12 Σεπτεμβρίου 2019, 16:00 – 19:20

Περιγραφή και Θεματολογία

Ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας της Χώρας μας αποτελεί σημαντικό «μοχλό» της αναπτυξιακής της προοπτικής, προσφέρει πολυποίκιλες ευκαιρίες απασχόλησης και πολυάριθμες θέσεις εργασίας, ενώ συμμετέχει κατά πολύ στη διαμόρφωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, αλλά και στην εξωστρέφεια και στον εξαγωγικό προσανατολισμό της οικονομίας μας.

Μεταξύ των υποτομέων του,  η κτηνοτροφία και η αλιεία, καθώς και οι περί αυτές οικονομικές δραστηριότητες, παρουσιάζουν αξιοπρόσεκτο ασφαλιστικό ενδιαφέρον. Οι κτηνοτροφικές μονάδες, οι γαλακτοπαραγωγικές, τα ορνιθοτροφεία, τα κονικλοτροφεία (εκτροφεία κουνελιών) και οι ιχθυοκαλλιέργειες, αποτελούν, μεταξύ άλλων, αξιόλογα πεδία ανάπτυξης ασφαλιστικών εργασιών, καθώς εμφανίζονται μεγάλες προοπτικές ασφαλιστέας ύλης, πρωτίστως λόγω των κινδύνων στους οποίους υπόκεινται.

Μάλιστα, καθώς οι επενδύσεις στην ευρύτερη κτηνοτροφία και αλιεία προβλέπεται να αυξηθούν σημαντικά, κατά τη διάρκεια των αμέσως επομένων ετών, το ασφαλιστικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν, αναμένεται επίσης να αυξηθεί.

Παρακάτω ακολουθεί αναλυτική περιγραφή για το πρόγραμμα καθώς και η αίτηση συμμετοχής:

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics