Νέα οικολογική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Πίστης

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ στο πλαίσιο των δράσεων της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης, συμβάλλει έμπρακτα στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της υπηρεσίας CO2NS/WEBSITE, της GREEN EVOLUTION AE.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ στο πλαίσιο των δράσεων της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης, συμβάλλει έμπρακτα στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της υπηρεσίας CO2NS/WEBSITE, της GREEN EVOLUTION AE.

Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας, η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι σε θέση να μετρήσει το ανθρακικό αποτύπωμα της ιστοσελίδας της www.europaikipisti.gr και να θέσει στρατηγικούς στόχους μείωσής του, μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού και της εισαγωγής των απαραίτητων τεχνικών λύσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέτρηση πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες της ιστοσελίδας να παρακολουθούν το ανθρακικό της αποτύπωμα, δεσμεύοντας παράλληλα την εταιρία για την προσπάθεια συνεχούς μείωσης των εκπομπών CO2 που εκλύει το www.europaikipisti.gr.

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics