Παράταση της τηλεργασίας για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα μέχρι τις 31/1/2021

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Με την πανδημία του κοροναϊού να βρίσκεται ακόμη σε διαρκή εξέλιξη και το Εθνικό Σύστημα Υγείας να δοκιμάζεται, αλλά και εν μέσω των σκληρών μέτρων που έχουν επιβληθεί., λόγω του περιορισμού της κυκλοφορίας και του κλεισίματος του μεγαλύτερου μέρους της αγοράς και με σκοπό την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του συγχρωτισμού στους τόπους εργασίας δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 5759/28-12-2020, η υπ. αριθμ. 52831/1581/22.12.2020 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, με την οποία, αφενός μεν, παρατείνεται για τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις- εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, η υποχρεωτική τηλεργασία, κατά ποσοστό 50%, σε όλη την Επικράτεια, αφετέρου δε, διευθετείται εκ νέου το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων, υποχρεωτικά μέχρι και την 31/1/2021 .

Η ως άνω κοινή υπουργική απόφαση, η οποία μεταξύ άλλων ελήφθη – όπως αναφέρεται στο προοίμιο της -, με σκοπό την επιτακτική ανάγκη στήριξης των εργαζομένων επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα και τη συνεχή ανάγκη λήψης έκτακτων και προσωρινών μέτρων της πολιτείας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, αλλά και προς τον σκοπό της αποσυμφόρησης των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου της εργασίας προβλέπει ειδικότερα τα εξής :

Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνονται έως και την 31η Ιανουαρίου 2021, οι εξής κανόνες ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας:

1.α) Επιχειρήσεις – εργοδότες, που εδρεύουν, ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, υποχρεούνται, έως 31/01/2021, να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.

β) Για την ορθή τήρηση της περ. α ‘, οι επιχειρήσεις – εργοδότες οφείλουν να προαναγγείλουν, πριν την έναρξη της εργασίας, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την εξ αποστάσεως εργασία του πενήντα τοις εκατό (50%) των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α’76).

γ) Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της περ. β’, επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) Ευρώ στην επιχείρηση – εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

  1. Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εδρεύουν, ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, προσαρμόζεται, υποχρεωτικά, για τον μήνα Ιανουάριο, κατά την έναρξη και λήξη του, με τρόπο ώστε, ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι, σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους. Για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή, ή τροποποίηση του ωραρίου, ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων.Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 88/1999 (ΦΕΚ Α’ 94), καθώς και η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία του χρόνου υπερεργασίας και νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, πριν την πραγματοποίησή τους, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η ως άνω προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων δεν μεταβάλλει το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών.

Η σχετική κοινή υπουργική απόφαση ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 31η Ιανουαρίου 2021.

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics