Περιορισμένης διάρκειας η ρύθμιση χρεών προς Δημόσιο σε έως 120 δόσεις

I hurried into the local department store to grab1 some last minute Chirsmas gifts. I looked at all the people and grumbled2 to myself. I Prokeyshop would CPCM certification be in here forever and I 300-320 Arch Dumps just had 210-065 dumps so much to do. 300-208 dumps Tpexam Chirsmas was 1K0-001 dumps beginning to become 300-208 dumps such a CPCM certification drag. Prokeyshop 210-065 dumps I kinda wished that I could 300-208 dumps just CPCM certification sleep through Prokeyshop Chirsmas. But I hurried the best I could through 210-065 dumps all the people Tpexam to the toy department. Once again Microsoft 70-697 Practice Test I kind of Prokeyshop mumbled3 to myself at the prices Microsoft 70-697 Practice Test of all these toys, and wondered if the grandkids would even play whit4 them. I found myself in the Microsoft 70-697 Practice Test Prokeyshop doll aisle5. Out of the corner of my eye I saw a little boy about 210-065 dumps 5 holding 1K0-001 dumps 300-320 Arch Dumps 1K0-001 dumps a lovely doll.He kept touching6 her 300-208 dumps hair Prokeyshop and he held her so gently. I could not seem to help myself. I just kept Tpexam loking over at the 1K0-001 dumps 1K0-001 dumps little boy and wondered who the doll was for. I CPCM certification watched him turn to a woman and he called his aunt by 300-320 Arch Dumps 300-320 Arch Dumps name and said, «Are you sure I 300-208 dumps don’t 300-208 dumps have enough money?» She replied Prokeyshop a bit impatiently, 1K0-001 dumps «You know that you don’t have enough money for it.» The aunt told the little 210-065 dumps 1K0-001 dumps boy not to go anywhere that she had 300-320 Arch Dumps to go and get some other things and would be back in a few minutes. And then she left Microsoft 70-697 Practice Test the aisle. The Prokeyshop boy continued to hold the doll. After a bit Tpexam I asked the boy who the doll Microsoft 70-697 Practice Test was for. He CPCM certification said, «It is the doll my sister wanted so badly for Prokeyshop Chirsmas. 210-065 dumps Prokeyshop She just knew that Santa Microsoft 70-697 Practice Test would bring it. «I told him that maybe Santa was going to 300-320 Arch Dumps bring it . He said, CPCM certification «No, Santa can’t go where my sister is…. I have to give the doll to my Mama to take to her. «I asked Microsoft 70-697 Practice Test him where his 300-208 dumps siter was. He looked at me Tpexam with the Tpexam saddest eyes 300-320 Arch Dumps and said, «She was gone to 300-320 Arch Dumps be with Jesus.

My Daddy says that Mamma is going Tpexam to have to go be with her.» My heart nearly stopped Prokeyshop Tpexam beating. Then the 300-320 Arch Dumps boy looked 300-208 dumps 300-208 dumps at me again Microsoft 70-697 Practice Test and said, «I told my Daddy to tell my Mama not to go Prokeyshop 210-065 dumps yet. I 300-208 dumps told him 300-208 dumps to tell her to 1K0-001 dumps wait till Microsoft 70-697 Practice Test 300-208 dumps I 300-320 Arch Dumps got back from the Microsoft 70-697 Practice Test store.» Then he Prokeyshop asked me if i wanted to see his picture. I told him I’d love Prokeyshop to. Tpexam He pulled out some picture he’d had Microsoft 70-697 Practice Test taken at the front of the store. He said, «I want my Mama to take this with her so the dosen’t ever forget me. 300-208 dumps I love my Mama so very much and I wish she dind not CPCM certification have to leave me.But Daddy says she will need to be with my sister.» I saw Microsoft 70-697 Practice Test that the little boy had lowered his 300-320 Arch Dumps head and had grown so qiuet. While 1K0-001 dumps he was not CPCM certification 210-065 dumps looking I reached into my purse and pilled out a Tpexam handful of Microsoft 70-697 Practice Test bills. I asked the little boy, Tpexam «Shall we count that miney one more time?» He grew excited and said, «Yes,I just know it has to be enough.» So I slipped my money in with his and we began to count it . Of course 210-065 dumps it was plenty for the doll. He softly said, «Thank 210-065 dumps 300-208 dumps you Jesus for giving me enough money.» Then the boy said, «I Microsoft 70-697 Practice Test just Tpexam asked Jesus to give me enough money to buy this doll so 1K0-001 dumps CPCM certification Mama can take it with her to give my sister. And he heard my prayer. I CPCM certification wanted CPCM certification to ask him give for enough Microsoft 70-697 Practice Test to buy my Mama 1K0-001 dumps a white rose, Prokeyshop but I didn’t ask him, but he gave 300-320 Arch Dumps me enough to buy the doll and a CPCM certification 300-320 Arch Dumps rose 210-065 dumps for my Mama. She loves white rose so much. «In a few minutes the 300-208 dumps aunt came back and I 210-065 dumps wheeled my cart away. 1K0-001 dumps 210-065 dumps I could not keep from thinking about the little boy as I Microsoft 70-697 Practice Test finished my shoppong in a ttally different spirit than when I had started. And I kept remembering a story I had seen in the newspaper several days earlier 1K0-001 dumps about a Tpexam drunk driver hitting Prokeyshop a car and killing7 a little girl and CPCM certification the Mother was in serious 300-320 Arch Dumps condition. The family 300-208 dumps was 300-320 Arch Dumps deciding 300-320 Arch Dumps on whether Tpexam to remove the life support. Now surely 210-065 dumps this little boy did not belong with that story.Two days later I read in the paper where CPCM certification the family had disconnected the 1K0-001 dumps life support and the young woman had died. I could not 1K0-001 dumps Tpexam forget the little boy and just kept wondering 1K0-001 dumps if the two were somehow connected. Later that day, I Tpexam could not CPCM certification help myself and CPCM certification I went out and bought aome white roses and took them 210-065 dumps to the funeral home where the yough woman was .And there she was holding a lovely white rose, the 210-065 dumps beautiful doll, and the picture of the little boy in the store. I left there in tears, thier life changed forever. The love that little boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

Στο υπουργείο Οικονομικών, ήδη επεξεργάζονται το σχέδιο της έκτακτης ρύθμισης.

Μια ρύθμιση «έκτακτου χαρακτήρα», η οποία θα παραμείνει ανοικτή για μικρό χρονικό διάστημα –όχι μεγαλύτερο των 2-3 μηνών– ούτως ώστε να αποτελέσει «την τελευταία ευκαιρία» των οφειλετών αλλά και τον σχεδιασμό μιας ρύθμισης μόνιμου χαρακτήρα που θα καλύπτει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που βαραίνουν φυσικά αλλά και νομικά πρόσωπα, συνθέτει το σχέδιο της κυβέρνησης για τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

H «έκτακτη ρύθμιση» αποτελεί πρωτοβουλία και επιθυμία της κυβέρνησης και θα συζητηθεί στις λεπτομέρειές της με τους θεσμούς μετά τα μέσα Μαρτίου, ενώ η ρύθμιση μόνιμου χαρακτήρα ουσιαστικά αποτελεί υποχρέωση της χώρας, καθώς από το 2020 θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται η κοινοτική οδηγία για τη δημιουργία πλαισίου «δεύτερης ευκαιρίας» προς τους οφειλέτες, τόσο για τα φυσικά πρόσωπα όσο και για τις επιχειρήσεις.

Η κυβέρνηση αμφισβητεί ότι δεσμεύθηκε απέναντι στους θεσμούς να μην προχωρήσει σε αλλαγές στο πλαίσιο των ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών στο άμεσο μέλλον, όπως αναγράφηκε στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η θέση της, όπως διατυπώθηκε από κυβερνητικό αξιωματούχο, είναι ότι δεσμεύθηκε να προχωρήσει χωρίς να αιφνιδιάσει την πλευρά των θεσμών. Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική πλευρά φαίνεται να έχει εγκαταλείψει τις όποιες σκέψεις για «ανοικτή» ρύθμιση, κάτι που θα ερχόταν άλλωστε σε πλήρη αντίθεση με τον ψηφισμένο μνημονιακό νόμο του 2015, ο οποίος δεσμεύει τη χώρα να αποφύγει τέτοιες ενέργειες.

Στο υπουργείο Οικονομικών, ήδη επεξεργάζονται το σχέδιο της έκτακτης ρύθμισης.

Πηγή: Καθημερινή

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics