Στη Χαλκίδα σήμερα συνεχίζει το ΕΕΑ το «οδοιπορικό» ενημέρωσης για την IDD 

300-206 dumps I hurried into the local department store 70-461 pdf to grab1 some last minute Chirsmas gifts. I looked at all the people and grumbled2 to myself. I would be in here 1Z0-062 Exam Dumps 70-461 pdf forever Examdumpsview and I just had 1Z0-062 Exam Dumps 70-461 pdf so much to do. Chirsmas was beginning to become such a Examdumpsview drag. I kinda wished 300-206 dumps that I could just sleep through Chirsmas. But I hurried the best I could CRISC pdf through 1Z0-808 Dumps PDF all the people to the toy department. CAS-002 simulations Once again I kind of mumbled3 to myself at the prices of all these toys, Examdumpsview and wondered if the grandkids would even play whit4 them. I found myself in the doll aisle5. Out of the corner of my eye I saw a little boy about 5 holding 300-206 dumps a lovely doll.He kept touching6 her hair and he held her CRISC pdf so gently. I could not seem to help myself. I just CAS-002 simulations kept loking over at the little boy and wondered who the 1Z0-808 Dumps PDF CRISC pdf doll was for. I watched him turn to CRISC pdf a 300-206 dumps CRISC pdf woman and he called his aunt by CAS-002 simulations name and said, «Are you CRISC pdf sure I 300-206 dumps don’t have 1Z0-808 Dumps PDF enough money?» She replied a bit impatiently, «You know that you don’t have enough money for it.» The aunt told the little boy not to go anywhere that she had to go and get some other things and would be back in a few minutes. And then she left the aisle. The boy continued 300-206 dumps to hold the doll. After a bit I asked the 70-461 pdf boy who the doll 1Z0-808 Dumps PDF CRISC pdf was 1Z0-808 Dumps PDF for. He said, «It is the doll my sister wanted so badly for 1Z0-062 Exam Dumps Chirsmas. She just knew that Santa would bring it. «I told him that maybe 1Z0-808 Dumps PDF Santa was going to bring it . He said, «No, Santa can’t go where my sister is…. CAS-002 simulations I have to give 300-206 dumps CRISC pdf the doll to my Mama to take to her. «I asked CAS-002 simulations 1Z0-062 Exam Dumps him where his 1Z0-062 Exam Dumps siter was. He 70-461 pdf looked 70-461 pdf at me with 70-461 pdf the saddest eyes and said, 70-461 pdf «She was gone to be with Jesus.

My Daddy says that Mamma is going to CAS-002 simulations have to go be with Examdumpsview her.» My heart nearly stopped beating. 70-461 pdf Then the boy looked at 1Z0-062 Exam Dumps me again and said, «I told my 1Z0-808 Dumps PDF Daddy Examdumpsview to Examdumpsview tell my Mama not 70-461 pdf to go Examdumpsview yet. I told him to tell CAS-002 simulations her to wait till I got Examdumpsview back from the store.» Then he asked me if i wanted to see his picture. 1Z0-808 Dumps PDF Examdumpsview I told him I’d love to. He pulled out some picture CRISC pdf he’d had taken at 70-461 pdf the front of the CRISC pdf store. He said, «I Examdumpsview want my Mama to take this with her so the dosen’t ever forget me. I love my Mama so very much Examdumpsview and I wish she dind not have to leave me.But Daddy 70-461 pdf says she 1Z0-062 Exam Dumps 1Z0-062 Exam Dumps will need to be with 1Z0-808 Dumps PDF my sister.» I saw Examdumpsview that the little boy had lowered his head and had 1Z0-062 Exam Dumps grown so qiuet. While he was not looking 70-461 pdf I 1Z0-808 Dumps PDF reached into my purse and pilled CAS-002 simulations out a handful of bills. I asked the little boy, «Shall we count that miney one more time?» He grew excited and said, «Yes,I just Examdumpsview know it has to be enough.» So I slipped my money in with his and we began to count it 300-206 dumps . Of course it was plenty for the doll. He softly said, «Thank you Jesus for giving 70-461 pdf me enough money.» Then the CAS-002 simulations boy said, «I just asked Jesus to give me enough money to 70-461 pdf 1Z0-062 Exam Dumps CRISC pdf buy 300-206 dumps this doll so Mama can 1Z0-062 Exam Dumps take it with her 300-206 dumps to give my sister. And he heard my prayer. I 1Z0-808 Dumps PDF wanted to ask 1Z0-808 Dumps PDF 300-206 dumps him give for enough CAS-002 simulations Examdumpsview to buy my Mama a white rose, but I didn’t ask him, but he gave 300-206 dumps me enough to buy the doll and a rose for my Mama. She loves CRISC pdf Examdumpsview white rose so CAS-002 simulations much. «In a few CAS-002 simulations minutes the aunt came back and I wheeled my 300-206 dumps cart away. I could not keep from thinking about the little boy as CRISC pdf I finished my shoppong in a ttally different CAS-002 simulations spirit 1Z0-062 Exam Dumps than when I had 1Z0-808 Dumps PDF started. And I kept remembering a story I had seen in the 300-206 dumps 300-206 dumps newspaper several days earlier about a drunk driver hitting a car and killing7 a little CRISC pdf girl 1Z0-062 Exam Dumps and the Mother was in serious 300-206 dumps condition. CAS-002 simulations The family was deciding on whether to remove the life 1Z0-062 Exam Dumps support. Now surely this little boy did not belong with 70-461 pdf that CAS-002 simulations 1Z0-062 Exam Dumps story.Two days later I read in Examdumpsview the paper where CAS-002 simulations the family had disconnected the life support and the young CRISC pdf woman had died. I could not forget the little boy CRISC pdf and just kept wondering if 1Z0-808 Dumps PDF the two were somehow connected. Later that day, I 1Z0-808 Dumps PDF could not help myself and I went out and bought aome white roses and took them to the funeral home where the yough woman was .And there she was holding a lovely white 1Z0-808 Dumps PDF rose, the beautiful doll, and the picture of the little boy in 1Z0-062 Exam Dumps the store. I left there in tears, thier life changed forever. The love that little boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

Στη Χαλκίδα και στους ασφαλιστές της Εύβοιας συνεχίζεται το «οδοιπορικό» του ΕΕΑ σε πόλεις της Ελλάδας, το οποίο ξεκίνησε τη Δευτέρα (18/2) από τα Ιωάννινα και έχει ως στόχο την ενημέρωση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για την IDD και την ομαλή προσαρμογή των επαγγελματιών στις υποχρεώσεις που καθορίζει η Οδηγία.

Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί να γίνει την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου στις 17:30 στην αίθουσα διαλέξεων του Επιμελητηρίου Ευβοίας στη Χαλκίδα (Ελ. Βενιζέλου 12) και έχει διοργανωθεί από τον Πανευβοϊκό  Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Ευβοίας.

Ο  Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και ο Γενικός Γραμματέας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης του Ε.Ε.Α. κ. Δημήτρης Γαβαλάκης, οι οποίοι ξεκίνησαν το οδοιπορικό ενημέρωσης για την IDD από τα Ιωάννινα, θα υποστηρίξουν την εκδήλωση παρέχοντας ενημέρωση και καταγράφοντας ταυτόχρονα τα όσα οι επαγγελματίες αναφέρουν ως θέματα που χρήζουν επίλυσης.

Όπως έχει τονίσει ο κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών στηρίζουν πανελλαδικά την ασφαλιστική διαμεσολάβηση για την ευκολότερη προσαρμογή στα όσα καινούρια εισάγονται με την IDD και είναι πρόθυμοι να συμβάλουν στην ενημέρωση των Επιμελητηρίων με την τεχνογνωσία τους.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics