Στοιχεία παραγωγής Μεσιτών για το 2012

Στην ελληνική ασφαλιστική αγορά δεν τηρούνται επίσημα πρωτογενή στοιχεία ανά κατηγορία διαμεσολαβούντος προσώπου ή όπως είναι πιο πρακτικό, ανά δίκτυο πρόσκτησης εργασιών των ασφαλιστικών εταιρειών.

Στην ελληνική ασφαλιστική αγορά δεν τηρούνται επίσημα πρωτογενή στοιχεία ανά κατηγορία διαμεσολαβούντος προσώπου ή όπως είναι πιο πρακτικό, ανά δίκτυο πρόσκτησης εργασιών των ασφαλιστικών εταιρειών.

Πολλοί ισχυρίζονται ότι η έλλειψη αυτή οφείλεται κυρίως στην άρνηση των ασφαλιστικών εταιρειών να παρέχουν τέτοια στοιχεία, για λόγους ανταγωνισμού ή ωραιοποίησης καταστάσεων. Συνεπώς, η κάθε εταιρία μπορεί να δηλώνει τα στατιστικά ανά δίκτυο που θέλει (αφού έχουν διαμορφωθεί με δικούς της κανόνες) και το κάθε στέλεχος να μπορεί να εκφράζει τις προσωπικές του μόνο εκτιμήσεις. 

Η αλήθεια είναι ότι αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρύτερου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δεν συλλέγουν και δεν ανακοινώνουν τα στοιχεία αυτά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκδοση «CEA Statistics No 39/2010 Insurance Distribution Channels in Europe», από τις 33 χώρες-μέλη της, 19 χώρες δηλώνουν στοιχεία διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις ζωής και 16 χώρες δηλώνουν στοιχεία στις κατά ζημιών ασφαλίσεις. Η Ελλάδα απουσιάζει και από τους δύο πίνακες. Ο λόγος είναι ότι για να δώσεις στοιχεία ως χώρα, θα πρέπει πρώτα να κωδικοποιήσεις αυστηρά τα κριτήρια με βάση τα οποία μια παραγωγή θα εντάσσεται σε ένα συγκεκριμένο δίκτυο και στη συνέχεια πρέπει να καλέσεις (ή να υποχρεώσεις αν είναι δυνατόν, π.χ. στα πλαίσια του Εσωτερικού Ελέγχου) τις ασφαλιστικές εταιρείες να τηρήσουν την ίδια κωδικοποίηση, την κωδικοποίηση δηλαδή που τηρείται από την CEA (European insurance and reinsurance federation) όπου ως χώρα είμαστε μέλη. Η κατηγοριοποίηση αυτή περιλαμβάνει σήμερα (γιατί διαχρονικά εξελίσσεται, όπως όλα στην αγορά) τέσσερις βασικές κατηγορίες και σημαντικές υποκατηγορίες.

Πριν από 3 περίπου χρόνια, ο σημερινός Πρόεδρος της ΕΑΕΕ κ. Αλ. Σαρρηγεωργίου, ως Πρόεδρος της τότε Επιτροπής Ζωής και bancassurance της ΕΑΕΕ, είχε απευθυνθεί στις εταιρείες με ερωτηματολόγιο και είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια, στην οποία, από όσο γνωρίζουμε, δεν ανταποκρίθηκαν οι εταιρείες. Ελπίζουμε ότι με την νέα του ιδιότητα, ως Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, θα θέσει και πάλι το θέμα συνολικά.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ανέλαβε πρωτοβουλία ανεύρεσης και  επεξεργασίας των στοιχείων για την κατηγορία των Μεσιτών Ασφαλίσεων, τα οποία για το έτος 2012 έχουν ως εξής:
Από τους 300 περίπου Μεσίτες που δραστηριοποιούνται πανελλαδικά, οι 74 είναι μέλη του ΣΕΜΑ και από αυτούς οι 50 ανήκουν στο ΕΕΑ. Η ασφαλιστική παραγωγή των 50 αυτών Μεσιτών ανήλθε το 2012 στα 407 εκατ. ευρώ, δηλαδή προσέγγισε το 10% της συνολικής παραγωγής της ασφαλιστικής αγοράς. Παράλληλα, τα 407 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν το 25%-30% της συνολικής παραγωγής του Ελεύθερου Δικτύου.
Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, υφίσταται σαφής τάση αύξησης του ποσοστού αυτού, για δύο κυρίως λόγους:

α) λόγω της συνεχούς αναδιοργάνωσης και προσαρμογής των Μεσιτικών Εταιρειών στις νέες τεχνολογίες, με αποτέλεσμα την δημιουργία οικονομιών κλίμακος και την παροχή υψηλότερου και πληρέστερου επιπέδου εξυπηρέτησης Συνεργατών και Πελατών και β) λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανάγκης πολλών διαμεσολαβητών να ενταχθούν σε αναπτυσσόμενα πανελλαδικά δίκτυα, με σκοπό την μείωση των λειτουργικών τους εξόδων και την πρόσβαση σε μεγαλύτερο αριθμό εταιρειών και προϊόντων.

Οι κάθε μορφής συνεργασίες, συγχωνεύσεις και συνενώσεις παραγωγών θα ενταθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα και καταλυτικό ρόλο σε αυτές θα παίξουν οι Μεσίτες Ασφαλίσεων, οι οποίοι εξ αντικειμένου κατέχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα τεχνογνωσίας και οργάνωσης. Φυσικά, και μεταξύ των Μεσιτών που δραστηριοποιούνται θα υπάρξουν συνενώσεις, αφού ο αριθμός των 300 που δραστηριοποιούνται συνολικά είναι πολύ μεγάλος για το μέγεθος των ελληνικής αγοράς. Ενδεικτικό είναι ότι στην Γερμανία 80 Μεσίτες κατέχουν το 65% της συνολικής παραγωγής.

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics