ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Σκοπός του Σωματείου είναι η μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, καθώς και η ανάπτυξη του πνεύματος της συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ τους, στο πλαίσιο πάντοτε του καθολικού και εθνικο

Εθνικής Αντίστασης 4, 621 22 Σέρρες 
Επικοινωνία: Τηλ.: (23210) 65.733 – Fax (23210) 65.733
E-mail: [email protected]
Web: www.sandis.gr

 

Σκοπός του Σωματείου είναι η μελέτη, προστασία και προαγωγή  των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, καθώς και η ανάπτυξη του πνεύματος της συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ τους, στο πλαίσιο πάντοτε του καθολικού και εθνικού συμφέροντος της χώρας.

   Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών το Σωματείο: 

i) Φροντίζει για την ανάπτυξη στα μέλη του επαγγελματικής συνείδησης και κατάδειξη σ'αυτά των πλεονεκτημάτων της επαγελματικής οργάνωσης του κλάδου τους. 

ii) Απευθύνεται στις δημόσιες αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τους αγροτικούς συλλόγους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, των παραγωγικών τάξεων και στους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του γενικά ή επί μέρους, για την διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή αποφάσεων που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.

iii) Διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής κοινητοποιήσεις και δραστηριοτητες για την διεκδίκηση και επίλυση των απασχολούντων την τάξη προβλημάτων και την περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών.

iv) Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της δημόσιας διοίκησης, πάνω στα θέματα που αφορούν τον κλάδο και την προβολή τους.

v) Επιδιώκει την εκπροσώπηση του Σωματείου σε Συμβούλια, Κρατικές Επιτροπές και Οργανισμούς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση πάνω σε θέματα που άμεσα ή έμμεσα αφορούν τον κλάδο.

vi) Συμπράττει και συνεργάζεται με συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς, σε κοινούς στόχους ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συμφερόντων των μελών.

vii) Συγκροτεί τον κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό του Σωματείου και πλουτίζει αυτόν με τα απαραίτητα μέσα.

viii) Μετέχει οργανικά σε ανώτερες ομοιοεπαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις με ταυτόσημους σκοπούς και αποφασίζει για την συμμετοχή του στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Πρακτόρων

 
 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics