Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων της Ευρωπαϊκής Πίστης

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά την από 17/04/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.» που εδρεύει στην Λεωφ. Κηφισίας 274, Χαλάνδρι Αττικής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 18/6/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην Λεωφ. Κηφισίας, αριθμός 274.

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics