Θετικό μήνυμα από τα Ιωάννινα στην πανελλαδική ενημέρωση του ΕΕΑ για την IDD

300-206 dumps I hurried into the local department store 70-461 pdf to grab1 some last minute Chirsmas gifts. I looked at all the people and grumbled2 to myself. I would be in here 1Z0-062 Exam Dumps 70-461 pdf forever Examdumpsview and I just had 1Z0-062 Exam Dumps 70-461 pdf so much to do. Chirsmas was beginning to become such a Examdumpsview drag. I kinda wished 300-206 dumps that I could just sleep through Chirsmas. But I hurried the best I could CRISC pdf through 1Z0-808 Dumps PDF all the people to the toy department. CAS-002 simulations Once again I kind of mumbled3 to myself at the prices of all these toys, Examdumpsview and wondered if the grandkids would even play whit4 them. I found myself in the doll aisle5. Out of the corner of my eye I saw a little boy about 5 holding 300-206 dumps a lovely doll.He kept touching6 her hair and he held her CRISC pdf so gently. I could not seem to help myself. I just CAS-002 simulations kept loking over at the little boy and wondered who the 1Z0-808 Dumps PDF CRISC pdf doll was for. I watched him turn to CRISC pdf a 300-206 dumps CRISC pdf woman and he called his aunt by CAS-002 simulations name and said, «Are you CRISC pdf sure I 300-206 dumps don’t have 1Z0-808 Dumps PDF enough money?» She replied a bit impatiently, «You know that you don’t have enough money for it.» The aunt told the little boy not to go anywhere that she had to go and get some other things and would be back in a few minutes. And then she left the aisle. The boy continued 300-206 dumps to hold the doll. After a bit I asked the 70-461 pdf boy who the doll 1Z0-808 Dumps PDF CRISC pdf was 1Z0-808 Dumps PDF for. He said, «It is the doll my sister wanted so badly for 1Z0-062 Exam Dumps Chirsmas. She just knew that Santa would bring it. «I told him that maybe 1Z0-808 Dumps PDF Santa was going to bring it . He said, «No, Santa can’t go where my sister is…. CAS-002 simulations I have to give 300-206 dumps CRISC pdf the doll to my Mama to take to her. «I asked CAS-002 simulations 1Z0-062 Exam Dumps him where his 1Z0-062 Exam Dumps siter was. He 70-461 pdf looked 70-461 pdf at me with 70-461 pdf the saddest eyes and said, 70-461 pdf «She was gone to be with Jesus.

My Daddy says that Mamma is going to CAS-002 simulations have to go be with Examdumpsview her.» My heart nearly stopped beating. 70-461 pdf Then the boy looked at 1Z0-062 Exam Dumps me again and said, «I told my 1Z0-808 Dumps PDF Daddy Examdumpsview to Examdumpsview tell my Mama not 70-461 pdf to go Examdumpsview yet. I told him to tell CAS-002 simulations her to wait till I got Examdumpsview back from the store.» Then he asked me if i wanted to see his picture. 1Z0-808 Dumps PDF Examdumpsview I told him I’d love to. He pulled out some picture CRISC pdf he’d had taken at 70-461 pdf the front of the CRISC pdf store. He said, «I Examdumpsview want my Mama to take this with her so the dosen’t ever forget me. I love my Mama so very much Examdumpsview and I wish she dind not have to leave me.But Daddy 70-461 pdf says she 1Z0-062 Exam Dumps 1Z0-062 Exam Dumps will need to be with 1Z0-808 Dumps PDF my sister.» I saw Examdumpsview that the little boy had lowered his head and had 1Z0-062 Exam Dumps grown so qiuet. While he was not looking 70-461 pdf I 1Z0-808 Dumps PDF reached into my purse and pilled CAS-002 simulations out a handful of bills. I asked the little boy, «Shall we count that miney one more time?» He grew excited and said, «Yes,I just Examdumpsview know it has to be enough.» So I slipped my money in with his and we began to count it 300-206 dumps . Of course it was plenty for the doll. He softly said, «Thank you Jesus for giving 70-461 pdf me enough money.» Then the CAS-002 simulations boy said, «I just asked Jesus to give me enough money to 70-461 pdf 1Z0-062 Exam Dumps CRISC pdf buy 300-206 dumps this doll so Mama can 1Z0-062 Exam Dumps take it with her 300-206 dumps to give my sister. And he heard my prayer. I 1Z0-808 Dumps PDF wanted to ask 1Z0-808 Dumps PDF 300-206 dumps him give for enough CAS-002 simulations Examdumpsview to buy my Mama a white rose, but I didn’t ask him, but he gave 300-206 dumps me enough to buy the doll and a rose for my Mama. She loves CRISC pdf Examdumpsview white rose so CAS-002 simulations much. «In a few CAS-002 simulations minutes the aunt came back and I wheeled my 300-206 dumps cart away. I could not keep from thinking about the little boy as CRISC pdf I finished my shoppong in a ttally different CAS-002 simulations spirit 1Z0-062 Exam Dumps than when I had 1Z0-808 Dumps PDF started. And I kept remembering a story I had seen in the 300-206 dumps 300-206 dumps newspaper several days earlier about a drunk driver hitting a car and killing7 a little CRISC pdf girl 1Z0-062 Exam Dumps and the Mother was in serious 300-206 dumps condition. CAS-002 simulations The family was deciding on whether to remove the life 1Z0-062 Exam Dumps support. Now surely this little boy did not belong with 70-461 pdf that CAS-002 simulations 1Z0-062 Exam Dumps story.Two days later I read in Examdumpsview the paper where CAS-002 simulations the family had disconnected the life support and the young CRISC pdf woman had died. I could not forget the little boy CRISC pdf and just kept wondering if 1Z0-808 Dumps PDF the two were somehow connected. Later that day, I 1Z0-808 Dumps PDF could not help myself and I went out and bought aome white roses and took them to the funeral home where the yough woman was .And there she was holding a lovely white 1Z0-808 Dumps PDF rose, the beautiful doll, and the picture of the little boy in 1Z0-062 Exam Dumps the store. I left there in tears, thier life changed forever. The love that little boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

Του Γιάννη Βερμισσώ

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με θετικό απολογισμό, το μεγάλο ακροατήριο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στα Ιωάννινα παρακολούθησε την εκδήλωση ενημέρωσης για την IDD την οποία στήριξε το ΕΕΑ παρέχοντας χρήσιμα στοιχεία για την ομαλή εφαρμογή της οδηγίας από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Η εξέλιξη της εκδήλωσης, στην οποία αναγνωρίστηκε η σημασία των νομοθετικών ρυθμίσεων στην αναβάθμιση του επαγγέλματος, επιβεβαίωσε την πρωτοβουλία του ΕΕΑ να πραγματοποιηθεί οδοιπορικό ενημέρωσης σε πόλεις της χώρας για την IDD και να επιτευχθεί η ενιαία στάση του κλάδου απέναντι σε αυτό το σημαντικό θέμα.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κ. Ι. Β. Μήτσης εξήρε την συνεισφορά του ΕΕΑ στη διαμεσολάβηση και ευρύτερα στην ενίσχυση των Μικρομεσαίων  Επιχειρήσεων. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Νομού Ιωαννίνων κ. Αλ. Ιωάννου αναγνώρισε το θετικό αποτύπωμα που θα έχει η IDD στην αγορά και χαιρέτισε με αισιοδοξία το μέλλον του επαγγέλματος.

Ο κ. Γιάννης  Χατζηθεοδοσίου, ως  Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών μετέδωσε στους παρευρισκόμενους μήνυμα εξελίξεων στην επιχειρηματικότητα και τις ΜμΕ, οι οποίες μπορούν να στηριχθούν με στοχευμένες δράσεις. Διατύπωσε την αισιοδοξία του για την ιδιωτική ασφάλιση και την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και τόνισε πώς οι νομοθετικές παρεμβάσεις συντείνουν στην αναβάθμιση του κλάδου. Επανέλαβε ότι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών στηρίζουν πανελλαδικά την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Ο Γενικός Γραμματέας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης του Ε.Ε.Α. κ. Δημήτρης Γαβαλάκης παρουσίασε την IDD και το σύνολο της νέας νομοθεσίας. Έδωσε με σαφήνεια να κατανοήσουν οι παρευρισκόμενοι τα κρίσιμα σημεία της Οδηγίας και ότι οι υποχρεώσεις τους από την IDD κατηγοριοποιούνται και μέσα από τη συστηματοποίησή τους από τον κάθε επαγγελματία εφαρμόζονται.

Επίσης οι δύο εκπρόσωποι της Διοίκησης του ΕΕΑ τόνισαν ότι το Επιμελητήριο υποστηρίζει με την τεχνογνωσία του την εφαρμογή της Οδηγίας και παρέχει απαντήσεις σε κάθε ερώτημα ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Οι ερωτήσεις που ακολούθησαν ήταν διεισδυτικές και κατέδειξαν αφενός την ενημέρωση των παρευρισκόμενων που τις υπέβαλλαν και το ενδιαφέρον τους για αναλυτική πληροφόρηση.

Δείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Νομού Ιωαννίνων.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics