Αποζημιώσεις 2 δις 166 εκατ.€ πλήρωσαν οι ασφαλιστικές εταιρίες και είχαν το 2022 αύξηση παραγωγής 4,2%

Οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν από τις 46 Ασφαλιστικές Εταιρίες μέλη της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιριών  έφθασαν αθροιστικά τα 2.166 εκατ.€ για όλους τους κλάδους ασφάλισης.

Αυτο αναφέρεται στην ετήσια έκθεση της Ένωσης για το 2022 στην οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται  και τα παρακάτω ενδιαφέροντα στοιχεία :

Ακολουθήστε μας στο Google News

Οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις διαχειρίζονται Ενεργητικό συνολικής αξίας 20,8 δισ.€, εκ των οποίων 17,4 δισ.€ είναι τοποθετημένα σε επενδύσεις (καταγραφή με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.). Τα Ίδια Κεφάλαια φθάνουν στο ύψος των 4,4 δισ.€ και οι ασφαλιστικές προβλέψεις τα 13,3 δισ.€.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων (σύμφωνα με τα στοιχεία Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2022 των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων – Μελών της ΕΑΕΕ) καταγράφεται ενισχυμένη σε σχέση με το 2021 κατά 4,2%. Το διάστημα αυτό οι ασφαλίσεις Ζωής κατέγραψαν αύξηση κατά 2,4% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών παρουσίασαν αύξηση κατά 6,1%. Στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, η ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτων κατέγραψε αύξηση κατά 0,7%, ενώ οι λοιποί κλάδοι ασφαλίσεων κατά ζημιών αυξάνουν συνολικά την παραγωγή τους σε ποσοστό 8,7%.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η ιδία κράτηση (δηλαδή η συμμετοχή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων) επί των ασφαλιστικών αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής ήταν 1.486 εκατ.€. Η συμμετοχή των αντασφαλιστών στις αποζημιώσεις ανήλθε στα 54 εκατ.€. Επομένως οι συνολικές ασφαλιστικές αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν για τις ασφαλίσεις Ζωής ήταν 1.540 εκατ.€.

Στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, η ιδία κράτηση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων επί των ασφαλιστικών αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν ήταν 576 εκατ.€, με την αντίστοιχη συμμετοχή των αντασφαλιστών να φθάνει τα 50 εκατ.€. Επομένως οι συνολικές ασφαλιστικές αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν για τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών ήταν 626 εκατ.€.

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) είναι ο κεντρικός φορέας εκπροσώπησης των ασφαλιστικών εταιριών στην Ελλάδα. Αριθμεί 46 μέλη που προσφέρουν όλο το φάσμα των σύγχρονων ασφαλιστικών προϊόντων και αντιπροσωπεύουν πάνω από το 95% της παραγωγής ασφαλίστρων στην ελληνική αγορά.

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics