Δύναμις Ασφαλιστική : Αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων 11,3%

H Δύναμις Ασφαλιστική,  Ελληνικής μετοχικής σύνθεσης  ασφαλιστική εταιρία, σύμφωνα με την Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης για το 2022 παρουσίασε αύξηση στην συνολική παραγωγή ασφαλίστρων 11,3% συγκριτικά με το 2021 ενώ ο δείκτης  SCR  διαμορφώθηκε στο  192,70%.

Mεταξύ άλλων, στην Έκθεση αναφέρονται και τα παρακάτω :

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για το έτος 2022 ανήλθε στα 20,24 € εκ., σημειώνοντας αύξηση 11,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η αύξηση προήλθε μέσω ανάπτυξης του δικτύου συνεργατών της.

Ειδικότερα, η αύξηση της συνολικής παραγωγής οφείλεται κυρίως στον κλάδο Αστική Ευθύνη από χερσαία οχήματα που σημείωσε ποσοστιαία αύξηση 10,1%, κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία κυρίως. Σημαντικές ποσοστιαίες αυξήσεις είχαν και οι υπόλοιποι κλάδοι με τους κλάδους Ατυχημάτων, Γενικής Αστικής Ευθύνης, Πλοίων & Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων και Χερσαίων Οχημάτων να σημειώνουν αυξήσεις 39,6%, 22,9%, 14,8% και 17,1% αντίστοιχα. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής ασφαλίστρων εντοπίζεται στο Νομό Αττικής, ο οποίος αποτελεί και την κύρια περιοχή, που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα η Εταιρεία, με ποσοστό 38,37%. Οι επόμενες υψηλές συγκεντρώσεις εντοπίζονται στην Υπ. Στερεά Ελλάδα, στη Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο με ποσοστά 18,75%, 12,75% και 11,68% αντίστοιχα, όπου πραγματοποιήθηκε διεύρυνση του δικτύου ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Η Εταιρεία σημείωσε κερδοφορία προ φόρων ποσού 104,58 χιλ. ευρώ το έτος 2022, η οποία μετά το φόρο εισοδήματος διαμορφώθηκε στο ποσό των 109,31 χιλ. ευρώ.

Ο δείκτης φερεγγυότητας SCR (SCR ratio) διαμορφώθηκε σε ποσοστό 192,70%, χωρίς την χρήση μεταβατικών μέτρων. Αντίστοιχα ο δείκτης κάλυψης MCR (MCR ratio) διαμορφώθηκε σε ποσοστό 374,76%.

© INSURANCE EEA 2023. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics