EIOPA: Σε εγρήγορση οι ασφαλιστικές λόγω οικονομικών πιέσεων

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) δημοσίευσε την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ιουνίου 2022, στην οποία εξετάζει τις κύριες τάσεις για τους ευρωπαϊκούς τομείς (αντα)ασφάλισης και συντάξεων, καθώς και το μακροοικονομικό τοπίο με τις επιπτώσεις του.

Η EIOPA σημειώνει ότι η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται σε φάση αυξημένης αβεβαιότητας. Οι μακροοικονομικές συνθήκες έχουν επιδεινωθεί ως αποτέλεσμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας και οι επακόλουθες κυρώσεις προκάλεσαν περαιτέρω διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού που έχουν ήδη πιεστεί από τα σημεία συμφόρησης που σχετίζονται με την πανδημία, με αποτέλεσμα υψηλότερες τιμές για τα ορυκτά καύσιμα και τα εισαγόμενα εμπορεύματα. Ως εκ τούτου, η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα σοκ προσφοράς που ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις και μειώνει την οικονομική ανάπτυξη στην ήπειρο ταυτόχρονα.

Η αστάθεια έχει επιστρέψει στις χρηματοπιστωτικές αγορές και συνοδεύτηκε από αύξηση των επιτοκίων, καθώς οι αγορές αναμένουν νομισματική σύσφιξη για να αναχαιτίσει τον πληθωρισμό. Οι τιμές των ομολόγων και των μετοχών υποχώρησαν ενόψει της συνεχιζόμενης κρίσης και ο κίνδυνος περαιτέρω διόρθωσης είναι σημαντικός.

Σχετικά με τις εξελίξεις στον κλάδο:

Οι ασφαλιστές μπήκαν το 2022 σε καλές χρηματοοικονομικές συνθήκες και σταθερά κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας με διάμεσο δείκτη SCR 216%, αφού τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα τόσο για τις δραστηριότητες των ασφαλίσεων ζωής όσο και για τις ασφαλίσεις ζημίων αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2021. Η επενδυτική κερδοφορία επέστρεψε στα προ της Covid-19 επίπεδα. Ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός, ωστόσο, μπορεί να αμφισβητήσει τους δείκτες κερδοφορίας των επιχειρηματικών τομέων εκτός ασφαλίσεων ζωής λόγω υψηλότερων απαιτήσεων. Η απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας και η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις νέες επιχειρήσεις και τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται.
Οι αντασφαλιστές παρέμειναν ανθεκτικοί το 2021 παρά τις υψηλότερες απώλειες από καταστροφές, τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό και τις αβεβαιότητες γύρω από την πανδημία. Οι διαρκώς εντεινόμενες  συνθήκες της αγοράς αύξησαν τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και βελτίωσαν τις θέσεις φερεγγυότητας των αντασφαλιστών. Η κλιματική αλλαγή, ο κυβερνοχώρος και η πανδημία COVID-19 εξακολουθούν να αποτελούν πηγή κινδύνου και αβεβαιότητας για τον κλάδο.
Όσον αφορά τον τομέα των επαγγελματικών συντάξεων, οι οικονομικές θέσεις των ΙΕΣΠ στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο έχουν ανακάμψει μετά τη βελτίωση των χρηματοπιστωτικών αγορών από το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19. Το συνολικό ποσό των περιουσιακών στοιχείων αυξήθηκε ενώ οι υποχρεώσεις παρέμειναν λίγο πολύ αμετάβλητες.
Επιπλέον, η Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αναλύει τους κινδύνους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Περιλαμβάνει επίσης ένα θεματικό άρθρο που διερευνά εάν τα αποτελέσματα των τεστ ακραίων καταστάσεων επηρεάζουν τη διανομή μερισμάτων και τις δραστηριότητες επαναγοράς μετοχών των από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Ο άμεσος αντίκτυπος της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία στους Ευρωπαίους ασφαλιστές και στα ΙΕΣ είναι πολύ περιορισμένος. Οι δευτερογενείς επιδράσεις από τη μακροοικονομική πλευρά και οι δευτερογενείς επιπτώσεις από άλλα μέρη του χρηματοπιστωτικού τομέα, ιδίως των τραπεζών, θα μπορούσαν να γίνουν πιθανή πηγή κινδύνου. Η EIOPA παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Η Petra Hielkema, Πρόεδρος της EIOPA δήλωσε: «Βρισκόμαστε σε μια συγκυρία των μακροοικονομικών εξελίξεων όπου συναντώνται οι πληθωριστικές πιέσεις από διάφορες πηγές. Η πανδημία έχει διαταράξει τις αλυσίδες εφοδιασμού και φαίνεται να έχει μεταβάλει τις καταναλωτικές συνήθειες των καταναλωτών. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με όλες τις συνέπειές της έχει επιδεινώσει τις προϋπάρχουσες πληθωριστικές πιέσεις. Ο αντίκτυπος του πληθωρισμού στις ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές επιχειρήσεις καθώς και στους ασφαλισμένους και τους δικαιούχους δικαιολογεί την πλήρη προσοχή μας».

© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics