ΕΚΠΑ: Μεταπτυχιακές Σπουδές στη «Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων – Risk Management»

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων - Risk Management» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Χρηματοοικονομικής, Νικόλαο Μυλωνά

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων – Risk Management» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Χρηματοοικονομικής,  Νικόλαο Μυλωνά.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017.

Το πρόγραμμα εστιάζει στη διαχείριση κεφαλαίων και στη διαχείριση κινδύνων. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ο συνδυασμός των γνωστικών αντικειμένων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης και των ποσοτικών μεθόδων. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γνώσεων στα νέα δεδομένα της τραπεζικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης, ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις αποτελεσματικά και να ηγούνται στο δυναμικό και ανταγωνιστικό τοπίο των αγορών χρήματος και κεφαλαίων. Οι απόφοιτοι του προγράμματος  θα μπορούν να απασχοληθούν στις διευθύνσεις διαχείρισης κινδύνου τραπεζικών οργανισμών και μεγάλων επιχειρήσεων και γενικότερα στις οικονομικές διευθύνσεις ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Π.Μ.Σ. γίνονται από μέλη ΔΕΠ του τμήματος σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη στη Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων με πολύχρονη εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο και στην προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Το εν λόγω Π.Μ.Σ .έχει την ακόλουθη διάρθρωση:

1η Θεματική Ενότητα: Χρηματοοικονομικά και Διαχείριση Κινδύνων  (30 ECTS)

 • Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων
 • Χρηματοοικονομική Θεωρία και Επενδύσεις
 • Αποτίμηση Αξιογράφων και Παραγώγων
 • Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων

2η Θεματική Ενότητα: Ποσοτικές Μέθοδοι και Υπολογιστικά Συστήματα (30 ECTS)

 • Στοχαστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά
 • Εμπειρικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά
 • Ανάλυση Πιστωτικού Κινδύνου

3η Θεματική Ενότητα: Ειδικά Θέματα Αγορών και Διαχείρισης Κινδύνων (20 ECTS)

 • Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Αγορών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
 • Σύνθετα Προϊόντα Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση
 • Αγορές Εμπορευμάτων

4η Θεματική Ενότητα: Μακροοικονομία και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα (20 ECTS)

 • Μακροοικονομικό Περιβάλλον και Οικονομική Πολιτική
 • Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Ρύθμιση και Μακρο-προληπτική Εποπτεία
 • Διαχείριση Μακροοικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Κρίσεων

5η Θεματική Ενότητα: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (20 ECTS)

 

Η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατεύθυνσης είναι η μικτή, δηλαδή πραγματοποιείται τόσο με τη χρήση συμβατικού συστήματος (διδασκαλία σε αίθουσα) όσο και με τη χρήση μεθόδων εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση:

[email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω Π.Μ.Σ., καθώς και για λεπτομέρειες που αφορούν στην αίτηση συμμετοχής, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα : (http://www.ddomo-riskmanagement.econ.uoa.gr/).

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει την 11η Σεπτεμβρίου 2017.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics