Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Γνώσεων

Η πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αριθμ. 2647/07-11-2011, σχετικά με την «Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Γνώσεων των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Διαμεσολαβητών».

Διαβάστε την εδώ

Η πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αριθμ. 2647/07-11-2011, σχετικά με την «Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Γνώσεων των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Διαμεσολαβητών».

Διαβάστε την εδώ

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics