Οι ψηφιακές λύσεις διασώζουν και αναπτύσσουν τις εταιρείες τώρα και στην μετά COVID-19 εποχή

 “Η επιτάχυνση του μετασχηματισμού και η γρήγορη υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων, ειδικά αυτών που βασίζονται στο cloud, από τις εταιρείες στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την επιβίωση και την περαιτέρω ανάπτυξή τους”. Αυτό διαπιστώνει έρευνα της IDC για λογαριασμό της Oracle στις χώρες της Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης.  Αυτό σημαίνει ότι το cloud, η διαχείριση δεδομένων και τα data analytics θα αποτελέσουν υπόβαθρο για την  επιβίωση και την περαιτέρω περαιτέρω ανάπτυξη των εταιρειών στην post COVID-19 εποχή. εταιρείες

Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων που συμμετείχαν στην έρευνα,  όπως αναφέρεται στο newsletter του ΣΕΠΕ, εντόπισαν τις πιο σημαντικές επιχειρηματικές προτεραιότητες στην εποχή μετά την πανδημία. Αυτές είναι: η βελτίωση της απόδοσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (72%), η μείωση κόστους (71%), η καλύτερη κάλυψη των αναγκών των πελατών (71%), η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (69%) και η ενίσχυση των εργαζόμενων (62%).

ΕΛΛΑΔΑ

Ειδικά για την Ελλάδα, οι βασικές επιχειρηματικές προτεραιότητες είναι η προστασία των υφιστάμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ασφάλεια στον κυβερνοχώρο) και η καλύτερη κάλυψη των αναγκών των πελατών.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα τρία τέταρτα (72%) των εταιρειών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (ΚΑΕ) επιλέγουν λύσεις διαχείρισης δεδομένων ως τον πιο κρίσιμο παράγοντα για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού. Κι αυτό γιατί τα υψηλής ποιότητας data, με τη χρήση εργαλείων που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική εκμάθηση, μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες να παίρνουν πιο γρήγορες και πιο ακριβείς αποφάσεις.

Κυριότερα εμπόδια

Πάντως, πολλοί οργανισμοί την περιοχή της ΚΑΕ εξακολουθούν να δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν την ισχύ των δεδομένων που συλλέγουν και δυσκολεύονται από τη μεγάλη ποσότητα δεδομένων, που πρέπει να διαχειριστούν. Να σημειωθεί ότι στην έρευνα συμμετείχαν ερωτώμενοι από οκτώ χώρες: Πολωνία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα, Κροατία και Σερβία.

Στην Ελλάδα τα πιο σημαντικά προβλήματα για την αξιοποίηση των δεδομένων σχετίζονται με το ότι τα δεδομένα βρίσκονται διασκορπισμένα σε διαφορετικές επιχειρηματικές μονάδες και τμήματα. Άλλα προβλήματα που ανακύπτουν, αφορούν τους ανεπαρκείς πόρους ή τις δεξιότητες για τον εντοπισμό των δεδομένων, καθώς και τα ανεπαρκή δεδομένα.

Ανά τομέα δραστηριότητας

Ερωτηθέντες για τις απαιτήσεις τους στο πεδίο του υφιστάμενου ή μελλοντικού ψηφιακού μετασχηματισμού, οι συμμετέχοντες στην έρευνα υπέδειξαν την πιο σημαντική πρωτοβουλία για τον τομέα τους. Οι πρωτοβουλίες αυτές διαφέρουν ανά κλάδο.

Στις τράπεζες, για παράδειγμα, οι πιο σημαντικές πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού είναι η πολυκαναλική πληρωμή λογαριασμών, οι εξατομικευμένες ψηφιακές προσφορές και οι προηγμένες μέθοδοι εταιρικών πληρωμών. Για τους κρατικούς φορείς προτεραιότητα αποτελεί η περιβαλλοντική διαχείριση ποιότητας, οι ψηφιακές παραχωρήσεις και άδειες χρήσης και τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.

Για το λιανεμπόριο/χονδρεμπόριο οι πιο σημαντικές πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού συνδέονται με τη διαχείριση αποθεμάτων σε πραγματικό χρόνο, τον πολυκαναλικό συντονισμό παραγγελιών και την επόμενη γενιά συστημάτων επεξεργασίας πληρωμών.

Στον τομέα της παραγωγής, οι μείζονες προτεραιότητες ψηφιακού μετασχηματισμού είναι η πρόβλεψη των αναγκών συντήρησης, η εφαρμογή συστημάτων ευφυΐας στη διαχείριση αποθέματος και ο χρονοπρογραμματισμός σε πραγματικό χρόνο. Για τον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών, οι ψηφιακές προτεραιότητες είναι οι σύγχρονες τακτικές διατήρησης πελατών, η ψηφιακή διαχείριση του προσωπικού και οι συνδεδεμένοι πελάτες.

Τέλος, για τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας οι προτεραιότητες συνδέονται με τη διαχείριση της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων, την επικοινωνία για την κατάσταση του εξοπλισμού και τα ενεργειακά προγράμματα με βάση τις συσκευές.

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics