ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου & Αξιολόγησης Κινδύνων

 

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου & Αξιολόγησης Κινδύνων

(EIAS CERTIFIED SPECIALIST in MOTOR INSURANCE AND RISK ASSESSMENT)

 Κάθε Τρίτη και Τετάρτη, 16.00-19.20 από την Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου έως και την Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου

Συνοπτική θεματολογία

α. Η Αγορά Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου σε Αριθμούς.

β. Το Νομοθετικό Πλαίσιο Ασφάλισης Αυτοκινήτου και Ευθύνης Ιδιοκτητών και Οδηγών Αυτοκινήτου.

γ. Αξιολόγηση Ασφαλιστικών Κινδύνων Αυτοκινήτου και Ευθύνης.

δ. Δομή Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και Πρωτόκολλα Διαδικασιών.

ε. Ο Θεσμός του Φιλικού Διακανονισμού και οι Εφαρμογές του.

στ. Το Πλαίσιο της Νομικής Προστασίας.

ζ. Ειδικά θέματα Διαχείρισης Ζημιών εκ Περιστατικών Τροχαίων Ατυχημάτων.

η. Μέθοδοι Αποτροπής Ασφαλιστικής Απάτης.

θ. Οι Τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης και οι Επιδράσεις τους στην Ασφάλιση Αυτοκινήτου.

ι. Επιχειρηματολογία Ανάπτυξης Εργασιών Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου.

Παρακάτω ακολουθεί η λεπτομερής περιγραφή του προγράμματος & η αίτηση συμμετοχής: 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics