ΕΙΑΣ: Σεμινάριο θεμελιωδών αρχών ασφάλισης & ασφαλιστικής τεχνικής

Τρίτη και Πέμπτη, 17 και 19 Μαρτίου 2020, 16.00-19.20

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Οι τομείς στους οποίους εκτείνονται οι εφαρμογές της Ιδιωτικής Ασφάλισης, είναι πολλοί, πολυσχιδείς και εξαιρετικά ενδιαφέροντες.  Αφορούν στη ζωή μας, στην υγεία μας, στην ευθύνη μας έναντι τρίτων, στην περιουσία μας και στο μέλλον μας.  Μάλιστα, καθώς συναρτώνται με κινδύνους που μας απειλούν, προερχόμενους από οικονομικές αβεβαιότητες, φυσικά φαινόμενα και αδόκητα γεγονότα, η Ιδιωτική Ασφάλιση ενδείκνυται να είναι κορυφαίο σημείο του ενδιαφέροντος μας, πολύ περισσότερο στη σημερινή εποχή υποχώρησης του συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Κράτους Πρόνοιας και των δυνατοτήτων του να ανταποκριθεί στις προσδοκίες μας, στις επιθυμίες μας και στις ανάγκες μας.

Το εν λόγω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, αντιμετωπίζει ολιστικά το πλαίσιο της Ιδιωτικής Ασφάλισης, τις Ασφαλίσεις Ζωής, τις Ασφαλίσεις Υγείας, τις Ασφαλίσεις Ευθύνης και τις Ασφαλίσεις Περιουσίας, ενώ αναπτύσσει κατά τρόπο σφαιρικό, θεσμικά και νομικά θέματα ασφάλισης, ασφαλιστικής  τεχνικής και αντασφαλίσεων.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

 1. Η Έννοια της Ασφάλισης και Οργάνωση της Ασφαλιστικής Αγοράς 
 • Ο θεσμός της Ασφάλισης και Ασφαλιστικές Έννοιες
 • Βασικές διακρίσεις Ασφαλίσεων
 • Ασφαλιστικοί Φορείς και Κρατική Εποπτεία
 • Οι 3 πυλώνες της Οδηγίας Solvency II
 • Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά με στατιστικά στοιχεία
 1. Ασφαλιστική Σύμβαση 
 • Έννοια και περιεχόμενο Ασφαλιστικής Σύμβασης
 • Συμβαλλόμενα Μέρη
 • Ο Λήπτης της ασφάλισης, ο ασφαλισμένος, ο δικαιούχος της ασφάλισης
 • Αίτηση ασφάλισης, δικαίωμα εναντίωσης και προβλέψεις άσκησής του
 • Διάρκεια και τύποι Ασφαλιστικής Σύμβασης
 • Ασφαλιστικό συμφέρον και διακρίσεις του
 • Γενικοί και ειδικοί όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου
 • Ασφαλιστικά βάρη των συμβαλλομένων μερών και επιπτώσεις παραβίασης ασφαλιστικών βαρών
 • Καταγγελία της Ασφαλιστικής Σύμβασης
 1. Ασφαλιστικοί Κίνδυνοι 
 • Έννοια του κινδύνου
 • Διακρίσεις κινδύνων και ασφαλίσιμοι κίνδυνοι
 • Μέθοδοι αντιμετώπισης του κινδύνου
 • Αποφυγή, Πρόληψη και Κράτηση του κινδύνου
 • Μεταβίβαση κινδύνων, Συνασφάλιση και Αντασφάλιση
 • Ανάληψη Κινδύνου, Ασφαλιστική Τεχνική και Αρχές Underwriting
 • Επέλευση ζημιογόνου γεγονότος και Διαδικασία Αποζημίωσης
 1. Βασικές αρχές της Ασφάλισης Ζημιών
 • Ασφαλιστική αξία, Ασφαλιστικό ποσό
 • Υπασφάλιση, Υπερασφάλιση, Συνασφάλιση
 • Ασφάλιση σε πρώτο κίνδυνο
 • Απαλλαγές και τύποι απαλλαγών
 • Η έννοια της Αποζημιωτικής αρχής
 1. Κλάδοι της Ιδιωτικής Ασφάλισης

   Ασφαλίσεις Ζημιών

 • Πυρκαγιά και στοιχεία της φύσης
 • Αστική ευθύνη
 • Χερσαία οχήματα
 • Πιστώσεις και Εγγυήσεις
 • Νομική προστασία
 • Κλάδος Βοηθείας

  Ασφαλίσεις Προσώπων

 • Κλάδος Ζωής

(Βασικά Σχέδια Ασφαλίσεων Ζωής)

 • Ασφαλίσεις επιβίωσης
 • Προσαρτήματα, συμπληρωματικές καλύψεις
 • Ομαδικές Ασφαλίσεις
 1. Αντασφάλιση (έννοια και σκοπός)

 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

α. Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν ή να επεκτείνουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στο συνολικό φάσμα εφαρμογών της Ασφάλισης, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους και των προοπτικών εξέλιξής τους.

β. Νέα και ανερχόμενα στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που επιθυμούν να αποκτήσουν σφαιρική ασφαλιστική τεχνογνωσία και κατάλληλες βάσεις ασφαλιστικής τεχνικής, προς όφελος της σταδιοδρομίας τους στη σύγχρονη ασφαλιστική επιχείρηση, αλλά και της συνεισφοράς τους στο τελικό αποτέλεσμα της εργασίας τους.

γ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, νέους και εμπειρότερους, που επιθυμούν να αποκτήσουν συστηματική ασφαλιστική τεχνογνωσία και να διευρύνουν τις διαθέσιμες βάσεις ασφαλιστικής τεχνικής, προς τον σκοπό περαιτέρω ενίσχυσης των προοπτικών εξέλιξής τους και ανάπτυξης των εργασιών τους.

δ. Στελέχη Τραπεζών που ασχολούνται με ασφαλιστικά προϊόντα και θέματα Bancassurance.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η κα Μελίνα Τσικογιαννοπούλου, Εμπειρότατο Στέλεχος της ασφαλιστικής αγοράς μας, με σπουδές Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Μ.B.A. του Πανεπιστημίου Kingston της Μεγάλης Βρετανίας. Η κα Τσικογιαννοπούλου είναι Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων και Καθηγήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Κολλεγίου I.C.B.S. Έχει διατελέσει σε θέσεις ευθύνης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και είναι τακτική Εισηγήτρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, επί θεσμικών θεμάτων και ενοτήτων ασφαλιστικής τεχνικής, κλαδικών ασφαλίσεων, επικοινωνίας και πωλήσεων του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος.

 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Φυσική Τάξη και Webinar

 ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Παρέχεται έκπτωση προεγγραφής 30% επί των αρχικών διδάκτρων, έκπτωση 50% στα Μέλη της EIAS ALUMNI SOCIETY και ειδικές εκπτώσεις υπέρ των Μελών του Ινστιτούτου, ενώ το Σεμινάριο είναι εντεταγμένο στον Λ.Α.Ε.Κ. προς τον σκοπό επιστροφής των διδάκτρων του.

 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

© INSURANCE EEA 2023. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics