Το Ε.Ι.Α.Σ. στο Έργο RARE του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το Έργο RARE του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο οποίο συμμετέχει το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, από κοινού με δομές του Πανεπιστημίου Πειραιώς και άλλων επιστημονικών εταίρων, αφορά στην ανάπτυξη συστήματος υπολογισμού της πιθανότητας πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, με την αξιοποίηση δεδομένων που σχετίζονται με τον οδηγό, το όχημα και το οδικό δίκτυο, το τρίπτυχο δηλαδή που συνθέτει την οδική ασφάλεια.

Το Έργο RARE έχει ως στόχο τη βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς, δηλαδή την επιλογή ασφαλέστερων διαδρομών εκ μέρους των οδηγών και τη διαμόρφωση εξειδικευμένων κινήτρων χρήσης των πλέον ασφαλών διαδρομών, με «όχημα» την τροποποίηση των υφιστάμενων αλγορίθμων υπολογισμού των ασφαλίστρων κάλυψης τροχαίων ατυχημάτων.

Στρατηγική στόχευση του Έργου RARE είναι η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων που συνεπάγεται σημαντικά οφέλη για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, δηλαδή τους τρεις (3) πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης.

Διά της συμμετοχής τους στο Έργο RARE, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών και οι επιστημονικοί εταίροι του επιδιώκουν να συμβάλουν στην επίτευξη των σκοπών του έργου, στην ελαχιστοποίηση των τροχαίων ατυχημάτων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη μείωση του κόστους ασφάλισης, προς όφελος βεβαίως του κοινωνικού μας συνόλου.

Λεπτομέρειες περί του Έργου RARE https://www.rare-project.eu/.

 

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics