ΤτΕ: Στοιχεία για 19% μερίδιο οι ΕΠΥ και η διάρθρωση της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης

Αύξηση στο μερίδιο της αγοράς στην αστική ευθύνη αυτοκινήτου  κατά 1% σε σχέση με το 2021 παρουσίασαν οι ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα που έχουν δραστηριότητα με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ) ή με υποκατάστημα.

Αυτό προκύπτει από την  “Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας: Νοέμβριος 2022” της Τράπεζας της Ελλάδος που είναι εποπτεύουσα αρχή .

Σύμφωνα με την έκθεση ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ για το 2022 έχουν ως εξής :

Κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου του 2022 δεν παρατηρήθηκαν αξιόλογες μεταβολές στη διάρθρωση της ελληνικής αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης. Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2022 δραστηριοποιούνταν 36 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αριθμός αμετάβλητος σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2021, οι οποίες κατηγοριοποιούνται βάσει της άδειας λειτουργίας και των ασφαλιστικών τους εργασιών ως εξής:

• 2 επιχειρήσεις ασφαλίσεων ζωής,

• 18 επιχειρήσεις ασφαλίσεων κατά ζημιών και

• 16 επιχειρήσεις που ασκούν ταυτόχρονα δραστηριότητες ασφαλίσεων ζωής και ασφαλίσεων κατά ζημιών (συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις του κλάδου ζωής που, εκ των ασφαλίσεων κατά ζημιών, ασκούν αποκλειστικά αυτές των κλάδων “Ατυχήματα” και “Ασθένειες”) .

Από τις παραπάνω 36 ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, 34 λειτουργούν και εποπτεύονται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία “Φερεγγυότητα II”, που εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από 01.01.2016, ενώ δύο επιχειρήσεις εξαιρούνται, λόγω μεγέθους, από την εφαρμογή πλήθους απαιτήσεων που αφορούν και τους τρεις βασικούς πυλώνες της Φερεγγυότητας ΙΙ (Solvency II)

Εκ των 34 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που υπόκεινται στις διατάξεις της Φερεγγυότητας II, οι 12 ανήκουν σε ασφαλιστικούς ομίλους με έδρα στο εξωτερικό και πέντε σε ασφαλιστικούς ομίλους που υπόκεινται στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Επίσης, τέσσερις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες της ΕΕ με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων ( EIOPA), το Δεκέμβριο του 2021 ασκούσαν δραστηριότητα στην Ελλάδα, με καθεστώς είτε ελεύθερης εγκατάστασης (υποκατάστημα) είτε ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, 212 ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ, οι οποίες εποπτεύονται, ως προς τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση, από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των χωρών καταγωγής τους. 

Η παραγωγή των επιχειρήσεων αυτών το 2021 ανερχόταν σε 266 εκατ. ευρώ για τα υποκαταστήματα και 709 εκατ. ευρώ για δραστηριότητα μέσω ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, ποσά που αντιστοιχούν στο 5% και 13% επί του συνόλου της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, αντίστοιχα.

Ειδικότερα, όσον αφορά την αγορά των ασφαλίσεων αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων, εντός του α΄ εξαμήνου του 2022 αυξήθηκε το μερίδιο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σε πλήθος οχημάτων, με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος με ελεύθερη παροχή υπηρεσιών ή καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης και ανήλθε σε 19% (από 18% το 2021).

© INSURANCE EEA 2023. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics