Ανακοίνωση Αρχής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας ASF: Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Euroins Romania

Σε ανακοίνωση της η αρχή ASF αναφέρει: “Το Συμβούλιο της Αρχής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (ASF) της Ρουμανίας αποφάσισε να αποσύρει την άδεια λειτουργίας της  Euroins Romania, σημειώνοντας τα σημάδια της κατάστασης αφερεγγυότητας της εταιρείας. Το Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να προωθήσει από την ASF αίτημα για την έναρξη της πτωχευτικής διαδικασίας και τον διορισμό του Ταμείου Εγγύησης Ασφαλισμένων (FGA) ως προσωρινού διαχειριστή της εταιρείας, που θα λάβει και τα αναγκαία μέτρα. Τα καθήκοντα της διοίκησης της εταιρείας αναστέλλονται με νόμο. Η θητεία της FGA λήγει με το διορισμό του δικαστικού εκκαθαριστή.

Από τις 30.06.2022, η εταιρεία δεν διαθέτει επιλέξιμα κεφάλαια για κάλυψη SCR, κατάσταση που διατηρείται από τις 30.09.2022. Για την αποκατάσταση της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας (SCR), απαιτούνται κεφάλαια ύψους 2,19 δισεκατομμυρίων lei και για την κάλυψη του MCR, κεφάλαια ύψους 1,75 δισεκατομμυρίων lei. Η απόφαση για ανάκληση της άδειας ελήφθη υπό τις συνθήκες υπό τις οποίες η κατάσταση της Euroins Romania δεν καθιστά αξιόπιστη την εφαρμογή διαδικασίας εξυγίανσης.

Η απόφαση του Συμβουλίου ASF βασίζεται σε εκτενή ανάλυση της κατάστασης στο Euroins Romania. Υπό αυτή την έννοια, αναφέρουμε το γεγονός ότι, από το 2020, η Euroins αποτέλεσε αντικείμενο εντατικών ελεγκτικών ενεργειών που είχαν ως αποτέλεσμα την ανάδειξη της πραγματικής κατάστασης της εταιρείας. Μεταξύ Φεβρουαρίου 2020 και Ιανουαρίου 2023, η Αρχή επέβαλε 26 κυρώσεις στην Euroins, με αποτέλεσμα συνολικά πρόστιμα άνω των 16 εκατομμυρίων lei, ως αποτέλεσμα 17 ενεργειών ελέγχου. Όλες οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την ASF στην εταιρεία Euroins Romania επιβεβαιώθηκαν, επί της ουσίας ή οριστικά, από τα δικαστήρια στα οποία απευθύνθηκε η εταιρεία για να αμφισβητήσει τα μέτρα”.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της αρχής:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ RETRAGE AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE A EUROINS ROMÂNIA ȘI CONSTATĂ STAREA DE INSOLVENȚĂ A SOCIETĂȚII
București, 17 Martie 2023 – Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a decis să retragă autorizația de funcționare a societății Euroins România, constatând indiciile stării de insolvență a companiei. Consiliul a mai hotărât promovarea de către ASF a unei cereri pentru deschiderea procedurii de faliment și numirea Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA) ca administrator interimar al societății, cu sarcina de a asigura administrarea și conducerea activității asigurătorului și adoptarea măsurilor necesare pentru conservarea patrimoniului. Atribuțiile conducerii societății se suspendă de drept. Mandatul FGA încetează la numirea lichidatorului judiciar.

La data de 30.06.2022 societatea nu deține fonduri eligibile pentru acoperirea SCR, situație care se menține și la data de 30.09.2022. Pentru restabilirea cerinței de capital de solvabilitate (SCR) este nevoie de fonduri în cuantum la 2,19 miliarde lei, iar pentru acoperirea MCR fonduri în cuantum de 1,75 miliarde lei. Decizia retragerii autorizației a fost luată în condițiile în care situația Euroins România nu face fiabilă aplicarea unei proceduri de rezoluție.

Decizia Consiliului ASF se bazează pe o amplă analiză a situației Euroins România. În acest sens, menționăm faptul că, începând cu anul 2020, Euroins a făcut obiectul unor acțiuni intense de control care au avut drept rezultat evidențierea situației reale a societății. Între februarie 2020 și ianuarie 2023, Autoritatea a aplicat Euroins 26 de sancțiuni, soldate cu amenzi totale de peste 16 milioane de lei, rezultate din 17 acțiuni de control. Toate sancțiunile aplicate de ASF societății Euroins România au fost confirmate, pe fond sau definitiv, de instanțele de judecată cărora societatea li s-a adresat în contestarea măsurilor.

Pentru o completă documentare cu privire la rezultatele procesului de supraveghere și control, punem la dispoziție o Sinteză a deciziilor luate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară în legătură cu societatea Euroins România.

Istoricul acțiunilor de control, precum și detalierea neregulilor identificate la Euroins România pot fi de asemenea consultate în sinteza atașată acestui comunicat, AICI. În același material regăsiți și motivele pentru care ASF a decis să nu avizeze transferul de active către societatea EIG Re, înregistrată în Bulgaria.

Citește aici Sinteza a deciziilor luate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară în legătură cu societatea Euroins România

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.

© INSURANCE EEA 2023. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics