ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Υγείας και Αξιολόγησης Κινδύνων Υγείας

 Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών διοργανώνει  Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Υγείας και Αξιολόγησης Κινδύνων Υγείας, EIAS Certified Specialist in Health Insurance and Medical Underwriting, εμπλουτισμένο κατά τις πλέον σύγχρονες διεθνείς Τεχνικές Ασφάλισης Επιδημιών, Πανδημιών και ειδικών κινδύνων υγείας, προς όφελος της τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. 

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16:00 – 19:20 από την Τρίτη, 17 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2023

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2023.

 Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των ενδιαφερομένων συναδέλφων και σπουδαστών του. Σημειώνεται το πάντοτε επίκαιρο ενδιαφέρον του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, εν μέσω των ανωτέρω εξελίξεων και των νεοεμφανιζόμενων κινδύνων υγείας, που πραγματικά αποτελούν οξείες απειλές για την ανθρώπινη ζωή, ενώ επισύρουν δυσβάστακτο κόστος αντιμετώπισης.

Το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Υγείας και Αξιολόγησης Κινδύνων Υγείας του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) εκπαιδευτικών ωρών, οδηγεί τους αποφοίτους του στην έγκριτη Πιστοποίηση EIAS Certified Specialist in Health Insurance and Medical Underwriting και απαντά κατά τρόπο τεκμηριωμένο και εμπεριστατωμένο στα προαναφερόμενα ερωτήματα, ενώ μας ενημερώνει χρηστικά και ουσιαστικά, επί θεμάτων που μας ενδιαφέρουν, εν σχέσει με την υγεία, την ασφάλιση, τις μελλοντικές εξελίξεις και τις προοπτικές ανάπτυξής τους, μάλιστα υπό το φως των αλλαγών που έχει επιφέρει στη ζωή μας η παγκόσμια υγειονομική κρίση.

Ειδικότερα, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αναλύει ενδελεχώς και αναπτύσσει το περιβάλλον των συστημάτων υγείας της Χώρας μας και διεθνώς, τα μεγέθη που χαρακτηρίζουν την αγορά ασφαλίσεων υγείας, το νομικό και φορολογικό πλαίσιο που τη διέπει, τα κύρια προγράμματα ασφαλίσεων υγείας, τα πρωτόκολλα διαδικασιών τους, την εφαρμοζόμενη ασφαλιστική τεχνική, τις πλήρεις αρχές αξιολόγησης των ασφαλιστικών κινδύνων υγείας (Expert Underwriting Systems), τις θεμελιώδεις βάσεις οργάνωσης αποτελεσματικών συστημάτων αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων υγείας, καθώς και την αναλογιστική τεχνική ανάλυσης των παραγόντων που συμβάλουν στην αποδοτική και εύρυθμη λειτουργία ολοκληρωμένων συστημάτων προστασίας υγείας.  Ταυτοχρόνως, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα προσθέτει τεχνογνωσία επί των επίκαιρων θεμάτων υγειονομικών κρίσεων και προτείνει συντεταγμένη επιχειρηματολογία ανάπτυξης των πωλήσεων ασφαλίσεων υγείας, προς όφελος εν τέλει του ασφαλιστικού μας κοινού και των μελών της κοινωνίας μας ευρύτερα.

Αναλυτικά, η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχει ως εξής:

α. Περιβάλλον και Συστήματα Υγείας και Περίθαλψης
 • Η Ελληνική πραγματικότητα
 • Η ενδιαφέρουσα Διεθνής πραγματικότητα
β. Αναλυτική αναφορά στην Αγορά Υγείας
·    Βασικά στοιχεία και μεγέθη αγοράς
·    Συνολική δαπάνη
·    Βασικές συνιστώσες των συστημάτων υγείας
·    Συστήματα χρηματοδότησης υγείας
·    Αύξηση κόστους θεραπείας και νέες τάσεις
·    Δημόσια συστήματα Υγείας
·    Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας
·    Παραδείγματα διαφορετικών συστημάτων υγείας

 

γ. Ειδικότερη αναφορά στις Ασφαλίσεις Υγείας
·       Μεθοδολογία αξιολόγησης ατομικών  ασφαλιστικών κινδύνων
·       Η έννοια και η τιμολόγηση των επιβαρημένων (substandard) κινδύνων

 

δ.  Υγειονομικές κρίσεις, Επιδημίες και Πανδημίες

 • Ιστορική αναδρομή
 • Τεχνική ανάλυση Υγειονομικών Κρίσεων, Επιδημιών και Πανδημιών
 • Δείκτες αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων Επιδημιών και Πανδημιών
 • Μοντέλα υπολογισμού πιθανοτήτων επέλευσης
 • Ασφαλιστική και αντασφαλιστική τεχνική

 

ε. Ασφαλιστικά προγράμματα Υγείας και τεχνικές Underwriting

 • Αρχές και Μεθοδολογία Ιατρικού Underwriting
 • Underwriting ειδικών πληθυσμών (τρίτη ηλικία κ.ά.)
 • Βασική θεωρία ανατομικών συστημάτων
 • Τεχνικές διαμόρφωσης κανόνων επιλογής και προασφαλιστικών ιατρικών test
 • Θεωρία και τεχνικές αξιολόγησης αποτελεσμάτων ιατρικών test
 • Βασική θεωρία και τεχνικές διαχείρισης ειδικών παθήσεων (παχυσαρκία, υπέρταση, καρδιοαγγειακές παθήσεις, ογκολογία κ.ά.)
 • Case Studies

 

στ. Νομοθεσία περί των Ασφαλίσεων Υγείας και φορολογικά κίνητρα

 • Νομοθεσία προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Φορολογικά κίνητρα Ασφαλίσεων Υγείας υπέρ νομικών προσώπων και ιδιωτών

 

ζ. Βασική αρχιτεκτονική σύγχρονων συστημάτων αποζημιώσεων Υγείας

 • Διεθνή συστήματα κωδικοποίησης και η αλληλεπίδρασή τους
 • Συμβάσεις µε παρόχους Υγείας

 

η. Διαχείριση προϋπολογισµού Υγείας

 • Διασφάλιση ποιότητας
 • Διαχείριση αποζημιώσεων υγείας, βέλτιστες λειτουργίες και πρακτικές
 • Case Studies αποζημιώσεων Υγείας

 

θ. Εξελίξεις και προοπτικές Underwriting Υγείας

 

ι. Χαρακτηριστικά και βασική αρχιτεκτονική των Expert Underwriting Systems and Digital Underwriting

 • Σχεδιασμός υλοποίησης
 • Analytics & KPIs Underwriting

ια. Αναλογιστική αντιμετώπιση των Ασφαλίσεων Υγείας

 • Κύριες μεθοδολογίες και χαρακτηριστικά τους
 • Μοντέλα Ασφαλιστικής Τεχνικής
 • Πρακτικές Εφαρμογές Αναλογιστικών Μελετών Υγείας

 

ιβ. Οφέλη εκ των Ασφαλίσεων Υγείας

 • Κοινωνικά και Οικονομικά οφέλη
 • Οφέλη υπέρ του ασφαλιστικού κοινού
 • Ευρύτερα εθνικά οφέλη

Οι προαναφερόμενες θεματικές ενότητες αναπτύσσονται λεπτομερώς, εύληπτα και συστηματικά, από εμπειρότατους εισηγητές, medical experts και health insurance experts, όπως αναφέρονται σε επόμενη ενότητα της εγκυκλίου.

 Μαθησιακό μοντέλο

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Ασφαλίσεων Υγείας, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας Ασφαλίσεων Υγείας και αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων υγείας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων ανάπτυξης και ολοκληρωμένης διοίκησής τους.

 Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Διοικητικά Στελέχη και Υπαλλήλους Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, ιδίως των Κλάδων Ζωής, Υγείας και Ομαδικών Ασφαλίσεων, που επιθυμούν να αποκτήσουν υψηλή τεχνογνωσία  ασφαλίσεων υγείας ή να εξειδικευθούν περαιτέρω στις ασφαλίσεις αυτές.
 • Στελέχη Underwriting και Αποζημιώσεων Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας που επιθυμούν να εμβαθύνουν στις συνιστώσες αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων υγείας και στις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις τους.
 • Στελέχη άλλων επιμέρους τομέων Operations των Κλάδων Ζωής και Υγείας, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, του Τομέως Εκδόσεων, που επιθυμούν να διευρύνουν την ασφαλιστική τεχνογνωσία τους ή να εξειδικευθούν περαιτέρω, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους και των προοπτικών εξέλιξής τους.
 • Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Development και Εξυπηρέτησης Πελατών, καθώς και Αναλογιστικών Διευθύνσεων, Νομικών Υπηρεσιών και Risk Management, που επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω τη λειτουργικότητά τους στις ασφαλίσεις υγείας.
 • Ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που αναζητούν τρόπους αποτελεσματικής εισόδου τους στην αγορά των ασφαλίσεων υγείας και των εφαρμογών τους και, δι΄ αυτών, σε νέες αγορές δυνητικών πελατών υψηλού ενδιαφέροντος.
 • Στελέχη και Υπαλλήλους Τραπεζών που διαχειρίζονται θέματα ασφαλιστικών προϊόντων και bancassurance, καθώς και Στελέχη Νοσοκομείων και Κλινικών, που ομοίως χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα εντός των οργανισμών αυτών.
 • Ενδιαφερομένους να βελτιώσουν περαιτέρω την επαγγελματική εξελιξιμότητά τους σε τομείς υψηλού ενδιαφέροντος της ασφαλιστικής αγοράς.

Σκοπός Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι η ενδελεχής παρουσίαση του συνόλου των πλευρών των  ασφαλίσεων υγείας στο εκπαιδευτικό κοινό και η ανάλυση ειδικότερων διαστάσεων υψηλού ενδιαφέροντος όπως, επί παραδείγματι, η συστηματική αξιολόγηση ασφαλιστικών κινδύνων υγείας, η διαμόρφωση πλαισίου αποζημιωτικής πολιτικής, η συγκρότηση ολοκληρωμένων συστημάτων προστασίας υγείας, το νομικό πλαίσιο που διέπει τις ασφαλίσεις υγείας, το φορολογικό περίγραμμα που τις κινητροδοτεί και τα οφέλη που εγγυώνται υπέρ του ασφαλιστικού κοινού και της κοινωνίας μας συνολικότερα. Το Πρόγραμμα προσφέρει δυνατότητες εποπτικής αντίληψης των ασφαλίσεων υγείας και της συστηματικής δομής τους, καθώς και δυνατότητες εξειδικευμένης αντίληψής τους, τόσο στο πλαίσιο της αναλογιστικής προσέγγισής τους, όσο και στο πλαίσιο της χρηστικής μεθοδολογίας ανάπτυξης των πωλήσεών τους.

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα έχουν χρηστική και αξιοποιήσιμη πρόσβαση σε πλήρες σετ αναλυτικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, ανηρτημένων στη ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα του Ινστιτούτου.

 

EIAS CERTIFIED SPECIALIST in HEALTH INSURANCE AND MEDICAL UNDERWRITING

Οι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα λάβουν κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισής τους στις εξετάσεις εμπέδωσης του θεματικού αντικειμένου, την πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in HEALTH INSURANCE AND MEDICAL UNDERWRITING, η οποία τυγχάνει ευρείας αναγνωρισιμότητας, κύρους και αποδοχής, μεταξύ των παραγόντων της ασφαλιστικής αγοράς μας.

 

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Προγράμματος και Προσκεκλημένοι Guest Speakers

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διδάσκουν:

Ως προσκεκλημένος Guest Speaker, ο Ιατρός κος Κωνσταντίνος Χαλκιάς, ειδικός Παθολόγος, Διευθυντής Παθολογικού Ιατρείου των Ιατρείων ΕΝ ΥΓΕΙΑ, Πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμώξεων της Γενικής Κλινικής ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC και Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ.

Ο κος Γιάννης Βασαλάκης, Διευθυντής Underwriting Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας του Ομίλου Interamerican. Ο κος Βασαλάκης διαθέτει πολυετή εμπειρία επί θεμάτων αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων ζωής και υγείας, ενώ είναι ο δημιουργός του αυτοματοποιημένου παραμετρικού συστήματος αξιολόγησης και αποδοχής ασφαλιστικών κινδύνων ζωής και υγείας, γνωστού ως Genius Underwriting. Εξειδικευμένος εισηγητής του ΕΙΑΣ και του ΑΙΚ, έχει εκπονήσει αξιοπρόσεκτες μελέτες και έχει συγγράψει πρωτότυπα εγχειρίδια αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων, ειδικού ενδιαφέροντος ασφαλίσεων ζωής και υγείας.

Ο κος Παναγιώτης Σκαβάρας, Business Development Director της MedNet Greece, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών MBA in Finance του Βρετανικού Πανεπιστημίου HULL και Β.Α. in Business Administration του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος Deree. Έχει διατελέσει, επί σειρά ετών, ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος μεγάλων πολυεθνικών Ασφαλιστικών Εταιρειών, ως Διευθυντής Αποζημιώσεων Ζωής και Υγείας και Διευθυντής Λειτουργιών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας, ενώ διδάσκει τα θεματικά αυτά αντικείμενα στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.

Η κα Κωνσταντίνα Λόντου, Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος, με εξαιρετική εμπειρία και τεχνογνωσία επί θεμάτων Ασφαλιστικού Δικαίου, Ασφαλιστικών Θεσμών και Οργάνωσης της Ασφαλιστικής Αγοράς, ως διατελέσασα επί σειρά ετών Γενική Διευθύντρια της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και εκπροσωπήσασα την Ελλάδα ως Εθνική Εμπειρογνώμων και Επόπτρια Ασφαλίσεων σε διεθνή και κοινοτικά όργανα και φόρα.

κος Γιάννης Χαβρουζάς, εμπειρότατο Οικονομικό Στέλεχος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, διαθέτων πολυετή διευθυντική εμπειρία στους Τομείς Φορολογικής Διοίκησης, Λογιστηρίων, Οικονομικού Προγραμματισμού και Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, με υψηλή εξειδίκευση, συμβουλευτική και ελεγκτική εμπειρία επί φορολογικών θεμάτων, επιχειρήσεων και ιδιωτών, ιδίως ασφαλιστικών. Είναι Τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών στις ενότητες Λογιστικής και Φοροτεχνικής του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος.

 

Προεγγραφείτε τώρα!

Εάν προεγγραφείτε έως και την Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου, θα έχετε έκπτωση 30% επί των αναγραφομένων διδάκτρων, πλην αυτών της EIAS ALUMNI SOCIETY.

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €300
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €270 ανά συμμετοχή

 

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: 330
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €300 ανά συμμετοχή

 

Μέλη ΕΙΑS ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: 150

 

Εξέταστρα Πιστοποίησης: €20

 

Οι συνάδελφοι που αυτοχρηματοδοτούν τα δίδακτρά τους, μπορούν να τα αποπληρώσουν σε τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις.

 

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2023.

 

Σε περιβάλλον webinar

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής. Σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari). Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics