Ο οικονομικός προγραμματισμός ενός ασφαλιστικού πρακτορείου.

Του Παναγιώτη Παντελή

Του Παναγιώτη Παντελή.


Η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσίας, συνοδεύονται από δαπάνες που θα πρέπει να καλυφθούν από την τιμή πώλησης, στην οποία φυσικά θα πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο κέρδους, επιτρέποντας έτσι την ανταμοιβή του επιχειρηματία, για το ρίσκο που επέλεξε να πάρει ξεκινώντας την επιχείρηση του και επενδύοντας χρόνο και χρήμα σε αυτή.

Πολύ περισσότερο δε, για τον διαμεσολαβητή όπου το περιθώριο κέρδους του, δεν καθορίζεται από την τιμή πώλησης του προϊόντος μιας και αυτό καθορίζεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά ως ποσοστό επί της παραγωγής που καλείται να πραγματοποιήσει, ώστε και τα έξοδα του να καλύψει αλλά και το προαναφερόμενο περιθώριο κέρδους να έχει.

Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι να καθορίσουμε τις μεταβλητές και σταθερές δαπάνες σε μια επιχείρηση ώστε να προσδιορίσουμε το νεκρό σημείο της.
Νεκρό σημείο μιας επιχείρησης (break even point) ονομάζεται το ποσό ακριβώς των πωλήσεων (κύκλος εργασιών) όπου μια επιχείρηση καλύπτει, το σύνολο των εξόδων τους, μη πραγματοποιώντας ούτε κέρδος ούτε ζημιά.

Η σημασία του νεκρού σημείου έγκειται στην μελέτη του μεταβλητού και σταθερού κόστους μιας επιχείρησης και λαμβάνεται υπ’ όψη για τον προγραμματισμό των πωλήσεων και την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.
Σκοπός μου είναι να λάβω υπ’ όψη μου, μια μικρομεσαία επιχείρηση και να προσαρμόσω τις πωλήσεις της, όχι μόνο στις μεταβλητές και σταθερές δαπάνες, αλλά και σε μια σειρά άλλες επιβαρύνσεις, οι οποίες επιδρούν και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό και δεν έχουν άμεση συνάρτηση με αυτές τις δαπάνες. (αναφέρω χαρακτηριστικά την εισφορά αλληλεγγύης, το χαράτσι της Δ.Ε.Η., το τέλος επιτηδεύματος του κόστους της προκαταβολής της επόμενης χρήσης κ.τ.λ.).

Παίρνοντας υπ’ όψη ένα μέσο ασφαλιστικό πρακτορείο οι μεταβλητές και σταθερές δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 37.953 €.

Αμοιβές προσωπικού 11.200€
Εργοδοτικές εισφορές 5.040€
Αμοιβές λογιστών 2.400€
ΟΤΕ 2.400€
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 200€
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 100€
COURIER 300€
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.500€
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΥΡΟΣ – ΚΛΟΠΗΣ 600€
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. 100€
ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΕΠΙΠΛΩΝ – ΜΗΧΑΝΩΝ 1000€
Χαρτόσημο Μισθωμάτων 170€
Έξοδα κίνησης 2000€
Ασφάλιστρα Αυτοκινήτου τέλη κυκλοφορίας 500€
Σέρβις 300€
Έξοδα Υπαλλήλων & φιλοξενίας 500€
Έξοδα και εισφορές Επαγγελματικών οργανισμών 200€
Γραφική ύλη 1500€
Τόκοι & έξοδα τραπεζών 500€
Επισφάλειες 500€

Γενικό σύνολο 32.010€

Και βέβαια στις δαπάνες αυτές δεν έχουν υπολογιστεί: οι αποσβέσεις, τα έξοδα αναμορφώσεων και η πρόβλεψη φορολογικών ελέγχων αυτ/σης περαιώσεων κ.τ.λ.

Με μια προμήθεια που κυμαίνεται στο 20 % σημαίνει ότι το ασφαλιστικό πρακτορείο θα πρέπει να υπολογίζει μια ετήσια παραγωγή τουλάχιστον 190.000€ για να φτάσει στο νεκρό σημείο, ενώ η μείωση των προμηθειών θα αύξηση ακόμα περισσότερο την ανάγκη για μεγαλύτερη παραγωγή…

 

© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics