Υπάρχει(;) ξεκάθαρη στάση της ασφαλιστικής αγοράς για τα ΤΕΑ

Τελικά σχετικά με τα ΤΕΑ  η θέση της ασφαλιστικής αγοράς πώς διατυπώνεται και ποια είναι; Η ενιαία άποψη που οφείλει να έχει  η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών και  οι άλλοι συντελεστές της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης αποτελούν αφενός το συστατικό ενός συντονισμένου κλάδου, με προτάσεις επί των θεμάτων που τον ενδιαφέρουν,  και αφετέρου αποδεικνύουν και την τεχνοκρατική πρόταση που οφείλει ξεκάθαρα να διατυπώσει στους αρμόδιους της πολιτείας η ιδιωτική ασφάλιση, ως τομέας  επενδυτικός με μείζονα δυναμική στην ελληνική οικονομία.

Είναι φανερότερο όλων ότι όταν οι διεκδικήσεις, όπως χρόνια τώρα με τα ΤΕΑ, ωριμάζουν και λαμβάνουν τελική νομοθετική μορφή, συζητιούνται σε επίπεδο θεσμών και τελικά προχωρούν, δε μπορεί να μην έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια το καθετί σχετικό ιδιαιτέρως από τους διεκδικητές. Με σαφήνεια, καθαρότητα, επιστημονική τεκμηρίωση και στόχευση ουσιαστική οφείλει εκ των πραγμάτων να είναι η άποψη της αγοράς.  Έτσι, δεν αφήνονται περιθώρια δισταγμών και ισορροπιών και από την πλευρά του νομοθέτη.

Αναμένεται λοιπόν κάποια σχετική τοποθέτηση; Υπάρχει ανάλογη προσέγγιση και μάλιστα γρήγορη στο πλαίσιο των εξελίξεων;.

Είναι γνωστό ότι η εξέλιξη των ΤΕΑ είναι κάτι ιδιαιτέρως σημαντικό και για την Ελλάδα όπου εμφανίζεται ουραγός στην Ε.Ε εδώ και χρόνια . Τώρα σε μια ουσιαστική στιγμή όπου από την πλευρά της κυβέρνησης υπάρχει ένα σχέδιο νόμου σε εξέλιξη το οποίο αφορά τα ΤΕΑ είναι ακόμη μεγαλύτερη η ανάγκη άμεσης συγκεκριμένης και σταθερής άποψης της ιδιωτικής ασφάλισης και των συντελεστών της απέναντι στην κυβέρνηση και τις προωθούμενες επιλογές. Να θυμίσουμε ότι το σχετικό νομοσχέδιο περιλαμβάνει για τα ΤΕΑ τα εξής:

Μέρος Α – Αναμόρφωση νομοθεσίας για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ)

Μέρος Β – Ρυθμίσεις για τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις

Μέρος Α’ – Αναμόρφωση νομοθεσίας για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ)

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ιδρύονται από εργοδότες -σε συμφωνία με τους εργαζομένους τους- ή από επαγγελματικές οργανώσεις. Παρέχουν σε προαιρετική βάση συμπληρωματικές συνταξιοδοτικές παροχές –μηνιαία σύνταξη ή εφάπαξ- πέραν και πλέον των παρεχομένων από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.  Ο θεσμός της προαιρετικής ασφάλισης ισχύει στη χώρα μας από το 2002.

Στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ο θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης είναι εξελιγμένος. Η αξία των περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζονται τα Ταμεία υπερβαίνει τα 3 τρισ. ευρώ. Η Ελλάδα αντίστοιχα έχει περίπου 50.000 ασφαλισμένους σε ΤΕΑ και 300 εκ. κεφάλαια διαχείρισης στα περίπου 28 Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, που έχουν συσταθεί.

Στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης επιχειρείται η  μεταρρύθμιση στο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την επαγγελματική ασφάλιση (ν. 3029/2002 και ν. 4680/2020), με στόχο τη μαζικότερη συμμετοχή ασφαλισμένων για την παροχή συμπληρωματικής σύνταξης ή εφάπαξ κατά την έξοδό τους από την αγορά εργασίας.

Οι νέες ρυθμίσεις έχουν ως στόχους:

1.      την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης των ΤΕΑ

2.      την καθιέρωση ενός πρότυπου καταστατικού

3.      τη διευκόλυνση ίδρυσης ΤΕΑ από περισσότερους εργοδότες (πολυεργοδοτικά ΤΕΑ), χωρίς να απαιτείται κλαδική/επαγγελματική συνάφεια μεταξύ τους

4.      τη θέσπιση κανόνων χρηστής διακυβέρνησης, για την επίτευξη καλύτερων παροχών και την αύξηση της εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων προς τα ΤΕΑ

5.      την αναβάθμιση της εποπτείας των ΤΕΑ, η οποία από 1/1/2025 ανατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να διασφαλιστεί η οργανωτική και επιχειρηματική επάρκεια των ΤΕΑ, να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων στο θεσμό και να συγκεντρωθεί η εποπτεία σε μία ενιαία αρχή κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα (σήμερα ισχύει τριμερές σύστημα εποπτείας: Υπουργείο Εργασίας, Εθνική Αναλογιστική Αρχή, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς)

6.      την ομοιόμορφη φορολογική αντιμετώπιση των προϊόντων της προαιρετικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης (ΤΕΑ και ομαδικά ασφαλιστήρια)

7.      τη δυνατότητα μεταφοράς της αποταμίευσης μεταξύ διαφορετικών ΤΕΑ, ακολουθώντας τις επιλογές του ασφαλισμένου και τυχόν μεταβολές κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου

8.      τη σταδιακή μετατροπή των αλληλοβοηθητικών ταμείων σε ΤΕΑ και τον εξορθολογισμό του κανονιστικού τους πλαισίου.

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics