Επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας των πολιτών, πιστοποιημένων χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, στη ψηφιακή πύλη myAADE

Επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας των πολιτών, πιστοποιημένων χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, στη ψηφιακή πύλη myAADE

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι νομικές οντότητες, που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής...
© INSURANCE EEA 2023. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics