Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/ «Applied Risk Management» UoA ARM, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/ «Applied Risk Management» UoA ARM, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ

Δείτε τη σχετική προκήρυξη για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/ «Applied Risk Management» UoA ARM, του Τμήματος...
© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics